Metodik prevence

Mgr. Petr Odstrčil

kontakt: podstrcil(zavinac)gymelg.cz
tel: 545 32 12 19
konzultace – po domluvě

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Co patří mezi sociálně patologické jevy ?

Jsou to „společensky nežádoucí jevy“ jako je:

 • drogová závislost, alkoholismus, kouření
 • kriminalita, delikvence
 • záškoláctví
 • šikana, vandalismus a jiné formy násilí
 • virtuální drogy, patologické hráčství
 • xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus...

Činnosti školního metodika prevence:

 • tvorba a kontrola realizace preventivního programu školy
 • koordinace aktivit školy zaměřených na sociálně nežádoucí jevy
 • ve spolupráci s ostatními pedagogy a zejména s třídními učiteli vyhledávat žáky s rizikem či nežádoucími projevy chování
sociálně nežádoucího chování, poskytovat poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťovat péči odpovídajícího odborného pracoviště

Preventivní program školy:

Na našem gymnáziu (stejně jako na ostatních školách) se realizuje prevence na primární úrovni. Jde především o soustavnou výchovnou práci se žáky a zejména se žákovskými kolektivy, které se účastní všichni zaměstnanci školy. To znamená, že se především snažíme sociálně patologickým jevům předejít.

Závažné problémy pedagog většinou neřeší, ale snaží se citlivě předat informace rodičům nebo odborníkům. Garanty primární prevence ve škole jsou: ředitel, školní metodik prevence, výchovný poradce a třídní učitel.

Cíle minimálního preventivního programu:

 • zavádět etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu a dalších oblastí preventivní výchovy do výuky předmětů, ve kterých ji lze uplatnit
 • podporovat rozvoj osobnosti žáků, vést je k pozitivnímu sociálnímu chování
 • sledovat rizika vzniku projevy soc.pat.jevů, snažit se řešit vzniklé problémy
 • vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času, rozšiřovat zájmové a sportovní mimoškolní aktivity
 • spolupracovat se zařízeními zabývajícími se prevencí
 • poskytovat žákům základní informace, kontakty na poradenská centra, instituce, organizace a odborníky
 • informovat rodiče o existenci, úkolech a prostředcích primární prevence ve škole, spolupracovat s nimi zejména prostřednictvím třídních učitelů

 

Adresy webových stránek

můžete zde najít informace, diskusi, on-line rady:

www.poradenskecentrum.cz

stránka Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti v Brně
informace, rady pro mládež, rodiče i pedagogy
nabídka mimoškolních aktivit
prostor pro otázky

http://www.podaneruce.cz

stránka nestátní organizace Podané ruce, zabývají se primární, ale především sekundární prevenci
poskytují rady a pomoc uživatelům drog

http://www.extc.cz

stránka organizace Podané ruce
informace o účincích drog
on-line poradna

http://www.odrogach.cz

informační portál prevence
ucelené, přehledné informace o drogách
tři části: textová, diskusní, výuková
nově je zde odkaz na interaktivní aplikacib „ Co dělají drogy v mozku“

http://www.drogy-info.cz

stránka Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti
drogy a zákon
mimo jiné je zde seznam on-line poraden na českém internetu

http://www.kurakovaplice.cz

http://www.nekurte.cz

http://www.aids-hiv.cz

http://www.zubrno.cz

stránky Zdravotního ústavu
informace i on-line poradny z oblastí: AIDS, životní styl, výživa...

Preventivní kampaň DROGY A RODIČE

Občanské sdružení SANANIN zahájilo za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Nadace České spořitelny mediální kampaň Drogy a rodiče. Cílem kampaně je zvýšit pozornost rodičů a pedagogů k informacím o problematice zneužívání drog a zvýšit pozornost a důvěru mládeže k informacím o okamžitých i dlouhodobých rizicích zneužívání drog.

Všechny materiály kampaně jsou dostupné ze stránek http://www.sananim.cz/drogyarodiče

DESATERO PRO RODIČE

Deset aktivit, kterými můžu přispět ke snížení rizika, že mé dítě začne brát drogy

Vypracovala: PhDr. Helena Vrbková, Život bez závislostí, Lupáčova 14, 130 00 Praha 3,

h.vrbkova@seznam.cz

1. POHOVOŘÍM SI S DÍTĚTEM
řeknu svému dítěti, jaký mám postoj k drogám a co si o nich myslím
řeknu svému dítěti, co udělám, když zjistím, že drogy užívá (zkouší)
poradím mu, jak se zachovat až mu bude něktrý z jeho kamarádů drogy nabízet

2. PRAVIDELNĚ BUDU HOVOŘIT SE SVÝM DÍTĚTEM O TOM, CO HO V SOUČASNOSTI TRÁPÍ, NEBO O ČEM NEJVÍCE PŘEMÝŠLÍ
zeptám se, co mé dítě nejvíce trápí
pozorně ho vyslechnu – nebudu to hodnotit ani mu unáhleně radit, přikazovat či zakazovat
řeknu mu, jak to na mě působí a co si o tom myslím
sdělím mu, co bych dělal/a na jeho místě já

3. PRAVIDELNĚ BUDU PŮSOBIT NA SEBEVĚDOMÍ SVÉHO DÍTĚTE
aspoň třikrát denně si najdu důvod k jeho pochvale, nebo k projevu uznání
pokud se mi vyskytne příležitost kladně zhodnotím své dítě třetí osobě ( v rodině, u přátel...) v jeho přítomnosti
v případě jeho neúspěchů ho povzbudím a projevím víru, že to příště dokáže

4. BUDU SVÉ DÍTĚ VYCHOVÁVAT K ZODPOVĚDNOSTI ZA JEHO CHOVÁNÍ
pokud mé dítě překročí výchovná pravidla v rodině, umožním mu, aby si za to neslo následky
pokud mé dítě překročí pravidla školy, nebudu mu usnadňovat nesení následků, ani ho omlouvat
budu vždy dítěti připomínat, že za každé chování si sami neseme následky a jsme za ně odpovědni\

5. BUDU SVÉ DÍTĚ BEZPODMÍNEČNĚ PŘIJÍMAT A MÍT HO RÁD
(Bezpodmínečné přijetí znamená, že mám své dítě rád bez jakýchkoliv podmínek,že ho mám stejně rád/a ať je hodné nebo zlobí, že svou lásku ničím nepodmiňuji)
pokud se budu na své dítě zlobit, řeknu mu, že se na něj zlobím za jeho nevhodné chování, ale že to nic nemění na tom, že ho mám rád/a
pokud bude dítě zlobit, nebo se nevhodně chovat, budu vždy hodnotit chování a jednání, nikoliv je nehodnotím stylem „ty jsi nešika, ty jsi hloupý...“, ale „to se ti nepovedlo, tohle jsi udělal nešikovně, příště to zkus takhle...a třeba se to podaří“
(při vytýkání nedostatku je důležité poskytnout dítěti alternativu jiného chování a povzbuzení, že to příště dopadne lépe)

6. BUDU SVÉ DÍTĚ UČIT UMĚNÍ ODMÍTNOUT
budu své dítě učit, že odmítnout kamaráda neznamená ztratit ho
dítě by mělo vědět, že je možné odmítnout i dospělého člověka, jestliže se k němu chová způsobem, který je mu divný, ubezpečím dítě, že se na něj nebudu zlobit, jestliže se mi svěří, pokud se mi svěří, vždy ocením jeho důvěru

7. BUDU UČIT SVÉ DÍTĚ SEBEKÁZNI
s ohledem na věk budu svému dítěti přidělovat povinnosti a budu trvat na jejich pravidelném plnění
postupně budu vyžadovat, aby své povinnosti pravidelně plnilo bez mého připomínání a kontroly

8. NAUČÍM SVÉ DÍTĚ POZITIVNÍMU VIDĚNÍ SVĚTA
budu své dítě učit hledat ve všem také dobré stránky, uvědomovat si, že jen máloco je v životě „černé nebo bílé“
budu projevovat důvěru v jeho síly, které má a které může uplatnit při překonávání obtíží
budu podporovat rozvoj humoru při pohledu na svět ( při zachování zodpovědného přístupu k řešení problému)

9. POVEDU SVÉ DÍTĚ K AKTIVNÍMU TRÁVENÍ ČASU
budu upřednostňovat takové trávení volného času, kdy dítě musí vyvíjet vlastní aktivitu omezím sledování televize a případně i počítačových her, zajistím dítěti přiměřené množství zájmových činností
budu mít přehled o tom, co dělá v době, kdy není ani ve škole, ani v kroužku, ani v mé přítomnosti (jedná se především o dobu od skončení školy do našeho odpoledního setkání)

10. BUDU SE ZAJÍMAT O TO, S KÝM MÉ DÍTĚ KAMARÁDÍ A JAKÉ JSOU JEHO POSTOJE K NÁVYKOVÝM LÁTKÁM
budu se zajímat o kamarády dítěte, o jeho vztah k nim, o to, jací jsou, jak se chovají, co si o nich mé dítě myslí a jak jsou pro něj důležití

PŮL HODINY DENNĚ PRO MÉ DÍTĚ

Vytvořím pravidelnou chvilku, kdy budu své dítě poslouchat.
Nebudu ho při tom hodnotit, odsuzovat ani kritizovat.

Jinak se dítě uzavře a příště mi nic nesdělí a raději mne odbude slovy, že je vše v pořádku.