Výchovný poradce

Kontakt

Mgr. Dagmar Sedláčková
dsedlackova(zavinac)gymelg.cz
tel: 545 32 12 22 – kabinet matematiky
konzultace po domluvě

Náplň činnosti výchovného poradce

 • poskytuje poradenskou pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci žáků
 • ve spolupráci s ostatními pedagogy (především třídními učiteli) vyhledává žáky, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost (žáci se specifickými poruchami chování a učení)
 • sleduje studijní výsledky žáků se specifickými poruchami učení
 • poskytuje informace o činnosti školy, školských a poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a o možnosti využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • podílí se na řešení problémů rodina – žák – škola

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Podle novely školského zákona se dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta.

Pro zohlednění těchto poruch při přijímacích zkouškách i v průběhu studia na naší škole je potřeba vyšetření z psychologické poradny

Kontakt:

Pedagogicko – psychologická poradna
www.pppbrno.cz

pracoviště Kohoutova 4, 613 00 Brno
telefon: 545 223 379 - 80
e-mail: kohoutova@pppbrno.cz

Informace o VŠ a VOŠ

získáte u výchovného poradce školy Mgr. Dagmar Sedláčkové (dsedlackova(zavináč)gymelg(tečka)cz)

NEZAPOMEŇTE !!!!

 • přihlášky na veřejné vysoké školy se až na výjimky odevzdávají elektronicky, poštou nebo osobně, obvykle do konce února
 • soukromé školy a vyšší odborné školy si stanovují termín odevzdání přihlášek samy
 • každý uchazeč o studium na VŠ si může podat neomezený počet přihlášek, termíny přijímacích zkoušek však mohou kolidovat, a to, že má student zkoušky jinde, není důvod k omluvě
 • jedinou omluvou, kdy škola uchazeči nabídne náhradní termín přijímací zkoušky, je obvykle vážná nemoc
 • přijímací zkoušky jsou v kompetenci VŠ, podrobnosti určuje zákon č.111/1998 Sb., o vysokých školách
 • přijímací zkoušky na VŠ se platí, poplatek je třeba uhradit v daném termínu
 • některé školy přijímají uchazeče na základě prospěchových i dalších kritérií i bez přijímacích zkoušek, u veřejných VŠ je však nutné o takové přijetí zažádat a žádost odevzdat s přihláškou

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ POSKYTUJE ÚŘAD PRÁCE - Královo Pole, Palackého 89, tel: 541 244 158

KDE NAJDETE INFORMACE ???

http://www.csvs.cz - studijní nabídka českých VŠ, informace o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok

www.msmt.cz/odkazy – najdete webové stránky jednotlivých vysokých škol

http://www.fakulta.cz - informace o studiu na VŠ, VOŠ, jazykovém vzdělávání a studiu v zahraničí

http://www.ssvs.cz - informace o vyšších odborných školách ( VOŠ )

http://www.scio.cz - pomáhá při výběru školy, přípravě na přijímací zkoušky…

http://www.atlasskolstvi.cz - přehled pomaturitních vzdělávacích a studijních programů VOŠ, VŠ a jazykových škol

http://portal.mpsv.cz - informační portál Ministerstva práce a sociálních věcí (úřady práce, volná místa, další internetové odkazy…)

http://www.nuov.cz - Národní ústav odborného vzdělávání, zahrnuje i Centrum kariérového poradenství

http://www.istp.cz - informace o konkrétních profesích, pomáhá při výběru povolání

http://www.europa.eu.int/youth/ - studium,práce, cestování v EU

http://www.eurodesk.cz - studium a práce v zahraničí

http://www.occupationsguide.cz- průvodce světem povolání, nabízí dotazník zájmů a dovedností

http://www.sprace.cz- nabídky prací a brigád

VYBRANÉ VYSOKÉ ŠKOLY:

http://www.muni.cz - Masarykova univerzita v Brně

http://www.vfu.cz - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

http://www.vutbr.cz - Vysoké učení technické v Brně

http://www.mendelu.cz - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

http://www.jamu.cz - Janáčkova akademie múzických umění v Brně

http://www.unob.cz - Univerzita obrany v Brně

http://www.cuni.cz - Univerzita Karlova v Praze

http://www.vse.cz - Vysoká škola ekonomická v Praze