Výchovný poradce

Výchovný poradce

Mgr. Dagmar Sedláčková
dsedlackova@gymelg.cz
tel: 545 32 12 22 – kabinet matematiky
konzultace po domluvě

Kontakt na pedagogicko psychologickou poradnu v Brně:

www.pppbrno.cz
pracoviště Kohoutova 4, 613 00 Brno
telefon: 545 223 379 - 80
e-mail: kohoutova@pppbrno.cz 
Objednávání klientů na telefonním čísle 541 422 822 nebo prostřednictvím objednávacího formuláře

NÁPLŇ ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE:

 • vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost, připravuje návrhy na další péči o tyto žáky a sleduje jejich studijní výsledky

 • sleduje a vyhodnocuje účinnosti poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • při zajišťování podpůrných opatření spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními

 • poskytuje informace o činnostech poradenských zařízení a možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům

 • pomáhá s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů

 • shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči a zajišťuje je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 • vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navrhovaná a realizovaná opatření

 • pomáhá se vzděláváním a sociálním začleňováním žáků z odlišného kulturního prostředí nebo s odlišnými životními podmínkami

 • poskytuje informační a poradenskou pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci žáků ve spolupráci s ostatními pedagogy (především třídními učiteli)

 • spolupracuje s ostatními pedagogy při řešení školní neúspěšnosti žáků

 • spolupracuje s ostatními pedagogy v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky

 • metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům školy

 • spolupracuje se školním metodikem prevence

INFORMACE O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH:

Kde najdete informace?