Maturita 2021

Školní termíny CERMAT Výsledkový portál žáka  Soubor vzorových zadání

Matutitní komise    4.A       4.B        4.C


Rozpis ústních zkoušek      4.A    4.B    4.C


MATURITNÍ PŘEDMĚTY PRO MATURITU 2021 

úprava únor 2021

Na základě Opatření obecné povahy Čj.j.:MŠMT-3267/2021-1 vydané MŠMT dne 29. 1. 2021 (vyznačeno červeně) a Opatření obecné povahy Čj.j.:MŠMT-3267/2021-3 vydané MŠMT dne 15. 3. 2021 (vyznačeno zeleně)  dochází k úpravám maturitní zkoušky v roce 2021 .

Na základě ustanovení § 78 a § 79 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji pro volbu předmětů u maturitní zkoušky v roce 2021 tato pravidla:

1. Společná část maturitní zkoušky

Žáci budou konat maturitní zkoušku 

  1. z českého jazyka a literatury
  2. z cizího jazyka nebo matematiky (cizí jazyk si mohou žáci vybrat z anglického jazyka, francouzského jazyka, německého jazyka nebo ruského jazyka)

2. Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z nepovinné zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, z nepovinné zkoušky z tohoto cizího jazyka,a z dalších 2 povinných zkoušek. Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. (Zrušeny písemné práce).

Všechny ostatní zkoušky se budou konat ústní formou.

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání.

Seznam a podmínky výběru liteárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka – Seznam literatury .

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky 4 povinné zkoušky, lze 1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž platí pro 1 nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.

Povinné zkoušky:

Žáci si mají možnost vybrat z následující nabídky:

  1. Cizí jazyk – nutno vybrat, byla-li volena ve společné části matematika.
    (ANJ témata pdf, NEJ témata pdf, FRJ tématay pdfRUJ témata pdf)
  2. Dějepis (témata pdf)
  3. Základy společenských věd (témata pdf)
  4. Matematika – pokud nebyla zvolena ve společné části (témata pdf)
  5. Fyzika (témata pdf)
  6. Chemie (témata pdf)
  7. Biologie (témata pdf)
  8. Zeměpis (témata pdf)
  9. Dějiny umění (témata pdf)
  10. Informatika (okruhy pdf)

Nepovinné zkoušky:

Všechny předměty uvedené jako povinné.

Matematika + konáná formou didaktického testu - zajišťuje Cermat.

------------------------------------------------------------------------------

Přihlášku k maturitě musí žák podat třídnímu učiteli nejpozději 30. listopadu 2020. Třídní učitelé je  předají ředitelce školy do 1. 12. 2020.

 

V Brně dne 28. 10. 2020                                                              Mgr. Petra Šperková
úprava 4. 2. 2021                                                                                   ředitelka školy

Formulář pro seznam literatury (odt)

 Katalogy požadavků pro společnou část maturitní zkoušky konanou formou didaktických testů (CJLANJNEJFRJRUJMAT).