Maturitní otázky

 Maturitní otázky z dějepisu

 1. Vznik prvních státních celků, jejich přínos
  Výsledky 2. sv. války (Postupimská konference, Norimberský proces, Tokijský proces,vznik OSN)
 2. Starověké Řecko
  Svět po 1. sv. válce (významné události, smlouvy, konference)
 3. Alexandr Veliký a helénistické státy
  Vznik Československa - úloha legií, boj o československé hranice, správní uspořádání,etnické složení
 4. Řím v období království a republiky
  Vývoj 2. sv. války v letech 1943-1945 (významné události, hlavní konference)
 5. Řím v období císařství, pád říše Západořímské
  Ruské revoluce r. 1917, nástup bolševiků k moci, občanská válka, politický vývoj po r. 1918, vznik SSSR, období stalinismu
 6. Franská říše, Byzantská říše, Svatá říše římská, Kyjevská Rus, Arabský svět, křížové výpravy
  Mnichovská dohoda, Slovenský štát, Protektorát Čechy a Morava
 7. Sámova říše, Velká Morava, vznik a vývoj českého státu za prvních Přemyslovců
  Mezinárodní vztahy před 1. sv. válkou a příčiny vypuknutí války (velmoci a jejich cíle,ohniska konfliktů, mocenské bloky)
 8. Český stát za posledních Přemyslovců, nástup Lucemburků
  Svět v 70., 80. a 90. letech 20. století (mezinárodní vztahy, dohody, konflikty, rozpad socialistického tábora)
 9. Poslední Lucemburkové, husitské hnutí, vláda Jiřího z Poděbrad
  Rakousko ve 2. polovině 19. st. (válečné konflikty, ústavy, dualismus), česká společnost ve 2. polovině 19. st (Staročeši, Mladočeši, fundamentálky, punktace)
 10. Anglie a Francie ve 12.-15. st. (Stoletá válka, válka růží)
  Svět po 2.sv.válce (změna hranic, železná opona, Trumanova doktrína, Marshallův plán, státy tzv. východního bloku, Nato x Varšavská smlouva, EHS x RVHP
 11. Vývoj jižní, jihovýchodní a východní Evropy – Itálie, Balkán, Rusko, Polsko (12.-15. st.)
  Vývoj v poválečném Československu (po r. 1945), nástup totalitního systému
 12. Doba jagellonská, nástup Habsburků v Čechách
  Poválečné Německo (po r. 1945) - okupační zóny, vytvoření nových hranic, bizonie, trizonie, letecký most, vznik SRN a NDR, členství v paktech, vzájemné vztahy SRN a NDR
 13. Počátky raného novověku (16. st.) - zámořské objevy, renesance a humanismus, reformace a německá selská válka
  1. sv. válka – průběh, hlavní bojiště
 14. Absolutistické monarchie v západní Evropě – Anglie, Francie, Španělsko
  Svět v 60. letech 20. st. (Berlínská krize, Karibská krize, Vietnamská válka, kulturní revoluce v Číně, Izrael x Arabský svět, sovětsko-čínské vztahy
 15. Buržoazní revoluce v Nizozemí a v Anglii
  Situace v Evropě před vypuknutím 2. sv. války (anschluss Rakouska, obsazení ČSR, Gdaňsk, Memel=Klajpeda, pakt Motolov-Ribbentrop)
 16. Polsko a Rusko v 16.-18. st., územní vývoj Slezska a Haliče v 18.-19.st.
  Výsledky 1.sv.války (zaniklé monarchie, nástupnické státy, Versaillská smlouva, odstoupená území, Společnost národů)
 17. Třicetiletá válka, Evropa po Třicetileté válce (Francie, Prusko, Rakousko atd.)
  Československo v padesátých a první polovině šedesátých let (kolektivizace, politické procesy, hospodářství
 18. Revoluce 1789 ve Francii
  Velmoci po 1. sv. válce (USA, Velká Británie, Francie, Japonsko, Itálie) - vývoj, vzájemné vztahy
 19. Napoleon Bonaparte, napoleonské války, Vídeňský kongres a jeho výsledky
  Období ,,normalizace“ a rozklad totalitního systému ČSR
 20. Vláda Marie Terezie a Josefa II. - politický vývoj, reformy
  Občanská válka v USA
 21. Amerika, boj za nezávislost – vznik USA
  Československo ve druhé polovině 60. let – politika uvolňování, Pražské jaro, okupace ČSR vojsky Varšavské smlouvy
 22. Revoluční rok 1848 v Evropě
  Vývoj ČSR – domácí a zahraniční politika mezi válkami
 23. Revoluční rok 1848 u nás
  Příčiny a průběh 2. sv. války – vývoj do roku 1943
 24. Rusko za posledních Romanovců, rozdělené Polsko, Krymská válka, Balkán
  Nástup fašismu a nacismu v Evropě (Itálie, Německo, Španělsko, sympatizující státy)
 25. Sjednocení Itálie a Německa
  Svět v padesátých letech 20. století (Indočína, Korejská válka, povstání v zemích tzv. východního bloku, Suezská krize, Kuba)