Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

2020/21 Termíny Kritéria Odvolání Formulář přihlášky GDPR

Na odvolání jsme 4. 6. 2021 začali obsazovat 50 volných míst. Ke dni 25. 6. 2021 jsme přijali na odvolání uchazeče do 181. místa. Kapacita školy je naplněna. Nevyřízená odvolání byla postoupena Krajskému úřadu JMK.

Výsledky přijímacího řízení ze dne 20. 5. 2021.

Ke studiu bylo přijato 88 uchazečů (2 místa musíme ponechat na náhradní termín).

2. kolo přijímacího řízení konat nebudeme.

Odvolání budeme postupně vyřizovat od 4. 6. 2021.

Volná místa na školách v JMK jsou průběžně aktualizována na www.jmskoly.cz


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod kódy (evidenční číslo přihlášky uvedené na pozvánce) ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 12 hodin na úřední desce gymnázia (během odpoledne na internetu). Bude přijato 88 uchazečů (2 místa musíme ponechat na náhradní termín).

Osobně si bude možné vyzvednout rozhodnutí o přijetí / nepřijetí (případně hned odevzdat zápisový lístek nebo podat odvolání) v termínech:
Čtvrtek 20. 5. 2021 12:00 – 18:00 h
Pátek 21. 5. 2021 7:00 – 10:00 h

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeně poštou nebo datovou schránkou (byla-li uvedena v přihlášce). Rozhodnutí o přijetí se nedoručuje.

Ve čtvrtek 20. 5. 2021 v době od 8 do 10 hodin lze podle § 38 správního řádu za účelem seznámení s podklady pro rozhodnutí nahlédnout do spisu uchazeče. V tento moment ještě nebudou známy výsledky přijímacího řízení ani pořadí uchazečů. Lze pouze zkontrolovat, zda spis obsahuje všechny podklady pro vydání rozhodnutí.

Nepřijatí uchazeči

 • Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů, kteří si rozhodnutí osobně nevyzvednou, bude zasláno poštou (doporučeně s dodejkou) nebo datovou schránku (byla-li uvedená na přihlášce).
 • Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci, se na poště ukládá 10 dnů a pak je považováno za doručené.
 • Zákonný zástupce může do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat písemně odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. (bližší informace k odvolání + vzor).
 • Od 4. 6. 2021 budeme odvolání vyřizovat a obsazovat volná místa podle pořadí výsledků přijímacího řízení.

Přijatí uchazeči

 • V případě, že má uchazeč zájem nastoupit od 1. září 2021 k výše uvedenému studiu, je nutné odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (nejpozději 3. 6. 2021). Na později dodané lístky nebude brán zřetel. V souladu s § 60a odst. 7 školského zákona, se při včasném nedodání zápisového lístku uchazeč vzdal práva být přijat za žáka školy.
 • V příloze emailu zaslaného 14. 4. 2021 byla návratka (zde), ve které si uchazeč zvolí 2. cizí jazyk, který chce na gymnáziu studovat (NEJ, FRJ, RUJ). Pokud vybraný jazyk již uchazeč studoval, uvede na návratce počet let výuky. Návratku je nutné odevzdat spolu se zápisovým lístkem.

7. 5. 2021 MŠMT vydalo dodatek k opatření obecné povahy – přijímací zkoušky, který se týká náhrandího termínu – zde.


Příjímací zkoušky 3.  + 4. 5. 2021

–  Příchod do budovy školy od 7:30h dle harmonogramu.
–  U vstupu uchazeč předloží doklad o negativním výsledku testu na Covid-19.
–  V budouvě školy je povinnost mít nasazenou chirurgickou roušku po celou dobu přítomnosti.
–  Přijímací testy probíhají v době 8:30 - 12:40 h (pro PUP do 13:00).

Těšíme se na Vás a přejeme hodně štěstí při skládání zkoušek. 
____________________________________________________

Dne 14. 4. 2021 byly ze systému Certis zaslány emailem pozvánky na příjímací zkoušky konané 3. + 4. 5. 2021. Dále byl zaslán email zákonnným zástupcům s podrobnými informacemi o organizaci přijímacího řízení, stanovenými kritérii hodnocení přijímací zkoušky a informacemi o zveřejnění výsledků.

Pokud Vám emaily nedorazily, kontaktujte nás na psperkova@gymelg.cz nebo 722 221 673.

Shrnutí podstatných informací:

 • státem zadávané testy se konají 3. + 4. 5. 2021 od 8:30 h
 • příchod do školy je dán harmonogramem po skupinách: 7:30 - 7:50h, 7:50 - 8:00h, 8:00 - 8:20h
 • před vstupem do budovy školy se uchazeč prokáže negativním výsledkem testu na přítomnost viru SARS_CoV-2
 • testy uchazečům zajišťuje jejich ZŠ, případně je možné využít služeb zdravotnických zařízení (existují výjimky: prodělané onemocnění v posledních 90 dnech, očkování  - nutné donést potvrzení)
 • podrobnosti v zaslaném emailu nebo na stránkách MŠMT nebo Cermatu
 • Z webu MŠMT
  Opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy (ZDE)
  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy (ZDE). 
  Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu
 • Aktuální informace o jednotné zkoušce najdete i na https://prijimacky.cermat.cz/

___________________________________________________

Změna termínu konání přijímacích zkoušek

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga svým Opatřením obecné povahy ze dne 15. 3. 2021 stanovil nové termíny přijímacích zkoušek.

Přijímací zkoušky pro uchazeče o studium  se uskuteční v pondělí 3. 5 a v úterý 4. 5. 2021. Náhradní termíny jsou stanoveny na 2. a 3. 6. 2021. Čas testu z českého jazyka se navyšuje na 70 minut, matematiky na 85 minut.

Pozvánky na přijímací zkoušky budou zaslány do 19. 4. 2021 emailem včetně podrobných infomrací o přijímacím řízení.

___________________________________________________

29. 3. 2021 proběhlo  2. přípravné odpoledne.

22. 3. 2021 proběhlo 1. přípravné odpoledne.

_____________________________________________________

15. 3. 2021

Na email zákonného zástupce byly zaslány informace k přípravným testům.

Vážení rodiče, milí uchazeči, 

obdrželi jsme od vás přihlášku ke vzdělávání. Pro všechny uchazeče, kteří k nám podali přihlášku, jsme v minulosti zdarma pořádali přípravná odpoledne v budově školy. Vzhledem k situaci v letošním roce proběhnou přípravná odpoledne online prostřednictvím Google Meetu. Co nabízíme? Naši učitelé pro vás připravili test z matematiky a test z českého jazyka, který si zkusíte vypracovat do záznamového archu tak, jak to bude i u přijímacích zkoušek. Na základě nařízení obecné povahy vydané MŠMT se čas testu z českého jazyka navyšuje na 70 minut, matematiky na 85 minut.

Čas na vypracování přípravných testů bude pouze 60 minut (vždy od 15 do 16 hodin). 

V druhé hodině vám pak naši učitelé předvedou správné řešení a zodpoví vaše dotazy. Uchazeči si test budou opravovat sami.

Vše proběhne v pondělí 22. 3. 2021   a 29. 3. 2021 od 15 do 17 hodin, jeden týden matematika, jeden týden český jazyk.

Připravili jsme pro vás dočasné školní účty na Googlu, ke kterým se předem přihlaste. (Každý uchazeč obdržel své jméno a heslo). Účty jsou zřízeny jen pro účely těchto odpolední, budou poté zrušeny. Konkrétní informace a odkazy byly zaslány emailem.

V obou případech bude náš učitel k dispozici již půl hodiny před začátkem (tj. ve 14:30), abyste se případně mohli ptát nebo si předem vytisknout zadání.

Na kurzy si jinak připravte papír, tužku, propisku, pro matematiku ještě rýsovací potřeby.

Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti, neváhejte se zeptat.

_________________________________________________

Přípravná odpoledne po uchazeče plánujeme online v původních termínech 22. a 29. 3. 2021. Informace zašleme na email zákonného zástupce uvedený v příhlášce ke studiu do 15. 3. 2021.

_________________________________________

Příjem přihlášek byl 1. 3. 2021 ukončen.

Obdrželi jsme 311 přihlášek ke studiu.

Veškeré informace k přijímacímu řízení budou zasílány na emailové adresy zákonných zástupců uchazečů.

__________________________________________

Podání přihlášek ke studiu od 1. 2. 2021 do 1. 3. 2021

poštou na adresu :
Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace
Elgartova 689/3, 614 00 Brno

Prosím dokládejte jen olympiády od okresního kola výše viz. kritéria. Na přihlášce napište čitelně email na zákonného zástupce, na který budete dostávat aktuální informace o přijímacím řízení. Při zasílání poštou je nutné, aby přihláška byla nejpozději 1. 3. 2021 doručena škole.

osobně – v kanceláři gymnázia v úřední hodiny. Nutno zvonit z ulice Nováčkova (za rohem) na kancelář.

Na přihlášce nevyžadujeme zdravotní potvrzení.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, milí uchazeči,
srdečně Vás zveme na ONLINE TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v termínu 18. - 23. 1. 2021.

VSTUPTE

Co je pro Vás chystané?

 • Základní informace o studiu, jednotlivých předmětech a aktivitách školy (informace na webu) 
 • Kritéria přijímacího řízení (informace na webu)
 • Možnost dotazů (google formulář
 • Volejte ředitelce (pondělí  až čtvrtek 13 – 14 h)
 • Meet se současnými žáky (pondělí, středa, sobota  16 – 17 h, 17  – 18 h  )
 • Meet s vedením školy (úterý, čtvrtek  17 – 18 hodin)
 • Kvíz pro uchazeče (středa 15h)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní informace:

 • budeme otevírat 3 třídy (90 uchazečů)
 • název školy: Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace
 • obor vzdělávání 79 – 41 – K / 41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium)
 • přijímací zkoušky – pouze státem zadávané centrální testy z MAT a CJL (Cermat)
 • v přijímacím řízením zohledňujeme  výběr olympiád, nezohledňujeme žádné další školní ani mimoškolní aktivity
 • pro uchazeče, kteří k nám podají přihlášku, budeme zdarma pořádat přípravná odpoledne. Zde si budou uchazeči moci vyzkoušet testy nanečisto. Nebude-li možná přítomnost uchazečů ve škole, zvolíme alternativní variantu. 
 • z cizích jazyků nabízíme ANJ, FRJ, NEJ, RUJ a volitelnou latinu

Upozornění:  počet procent přijatých uchazečů z počtu přihlášených prezentovaných na festivalu vzdělávání je zavádějící.
V roce 2020 jsme obdrželi 352 přihlášek a přijali uchazeče do 201. místa (57 %). Přijatí uchazeči získali v testu z čestiny nejméně 34 bodů a v testu z matematiky 27 bodů (v součtu obou testů pak  nejméně 68 bodů) a celkem za přijímací řízení 122 bodů. 
V roce 2019 jsme obdrželi 263 přihlášek a přijali uchazeče do 181. místa (69 %). Přijatí uchazeči získali v testu z čestiny nejméně 31 bodů a v testu z matematiky 20 bodů (v součtu obou testů pak  nejméně 57 bodů) a celkem za přijímací řízení 110 bodů. 
V  roce 2018 jsme obdrželi 253 přihlášek a přijali uchazeče do 182. místa (72 %). Přijatí uchazeči získali v testu z čestiny nejméně 31 bodů a v testu z matematiky 13 bodů (v součtu obou testů pak  nejméně 57 bodů) a celkem za přijímací řízení 106 bodů. 
V roce 2017 jsme obdrželi 323 přihlášek a přijali uchazeče do 189. místa (59 %). Přijatí uchazeči získali v testu z čestiny nejméně 32 bodů a v testu z matematiky 25 bodů (v součtu obou testů pak  nejméně 62 bodů) a celkem za přijímací řízení 116 bodů.