Přijímací zkoušky pro školní rok 2017/18

Termíny Kritéria Odvolání Formulář přihlášky Úřední hodiny

Druhé kolo přijímacího řízení pořádat NEBUDEME.

Výsledky přijímacího řízení 2017 - po řádném termínu - zde.
Výsledky přijímacího řízení 2017 - po náhradním termínu - zde.

Volná místa na školách v JMK budou průběžně aktualizována na www.jmskoly.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------

Úřední hodiny v kanceláři gymnázia

pro přijímání zápisových lístků a odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

od 9. 5. 2017 do 2. 6. 2017

Po : 7:30 – 15:00 h.

Út : 7:30 – 17:00 h.

St : 7:30 – 15:00 h.

Čt : 7:30 – 15:00 h.

Pá : 7:30 – 12:00 h.

 

Polední pauza:

Po - Pá 12:00 – 12:45 h.

 

Jiný čas lze domluvit ve výjimečných případech telefonicky na čísle 545 216 871.

 

INFORMACE O ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny pod kódy, které jsou uvedeny na pozvánce k testům CERMATu jako evidenční číslo přihlášky,

u vrátnice školy od středy 3. 5. 2017 7:00 h.

Na internetu budou výsledky k dispozici tentýž den nejpozději v 16 hodin. Po telefonu výsledky nesdělujeme.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí bude možné vyzvednout v kanceláři školy

ve středu a čtvrtek 3a 4. 5. 2017 od 7 do 17 hodin

a v pátek 5. 5. 2017 od 7 do 10 hodin.

Pro přijaté

Rozhodnutí o přijetí si může vyzvednout zákonný zástupce nebo uchazeč (po předložení občanského průkazu). Součástí rozhodnutí o přijetí bude návratka (odevzdejte nejlépe současně se zápisovým lístkem), ve které si uchazeč zvolí 2. cizí jazyk, který chce na gymnáziu studovat (NEJ, FRJ, RUJ). Pokud vybraný jazyk již uchazeč studoval, uvede na návratce počet let výuky.

Uchazeč potvrdí zájem o studium odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 18 . 5. 2017           (10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků).

 

Pro nepřijaté

Rozhodnutí o nepřijetí si může vyzvednout zákonný zástupce ve výše uvedené termíny a časy (po předložení občanského průkazu). Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci, se na poště ukládá 10 dnů a pak je považováno za doručené.

Odvolání proti nepřijetí je možné podat

do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Vzor odvolání proti nepřijetí s žádostí o autoremeduru (přijetí do naplnění kapacity školy na místa, která budou volná po odevzdání zápisových lístků) najdete zde.

Odvolání budeme vyřizovat postupně podle pořadí ve výsledkové listině od 19. 5. 2017.

_____________________________________________________________

V úterý 2. 5. 2017 v době od 8 do 14 hodin lze podle § 38 správního řádu za účelem seznámení se s podklady pro rozhodnutí nahlédnout do spisu uchazeče. V tento moment ještě nebudou známy výsledky přijímacího řízení ani pořadí uchazečů. Lze pouze zkontrolovat, zda spis obsahuje všechny podklady pro vydání rozhodnutí.

_____________________________________________________________

Obdrželi jsme 324 přihlášek.

 Leták o škole a přijímacím řízení 

Základní informace:

  • přijmací zkoušky – pouze státem zadávané centrální testy z MAT a CJL (Cermat)
  • 20. + 27. 3. 2017 přípravná odpoledne pro uchazeče, kteří k nám podají přihlášku (zdarma). V jednotlivých termínech si uchazeč může vyzkoušet vždy test z jednoho předmětu. Pozvánku na tato odpoledne odešleme emailem po ukončení příjmu přihlášek. Rozdělení na skupiny CJL a MAT bude upřesněno na místě.
  • z cizích jazyků nabízíme ANJ, FRJ, NEJ, RUJ a volitelnou latinu
Pozn. V loňském roce jsme přijali uchazeče, kteří v testu z čestiny získali nejméně 27 bodů a v testu z matematiky 15 bodů.

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

_________________________________________________________

Ke studiu budeme přijímat 90 uchazečů (3 třídy) do čtyřletého oboru vzdělávání 79 – 41 – K / 41 Gymnázium.

Zájemci o studium odevzdají pro 1. kolo přijímacího řízení přihlášku ke studiu na ředitelství školy (osobně, poštou) do 1. 3. 2017. Přihláška musí být do uvedeného termínu na škole (§ 60b odst. 1, školského zákona). Na přihlášku uveďte (pokud je to možné) emailovou adresu zákonného zástupce. Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Pro 1. kolo přijímacího řízení stanovujeme níže uvedená kritéria:

1.

Kritérium 1

max. 56 bodů

2.

Kritérium 2

max. 100 bodů

3.

Kritérium 3

max. 10 bodů

Celkem

max. 166 bodů

Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud v kritériu 2 získá za jednotlivé testy minimálně 7 bodů. Výsledné pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů má přednost uchazeč s vyšším počtem bodů získaných: 1) v kritériu 2 za test z matematiky, 2) v kritériu 2 za test z českého jazyka, 3) v kritériu 1 za lepší známku z matematiky v 1. pololetí 9. třídy, 4) za lepší známku z matematiky v 2. pololetí 8. třídy, 5) za lepší známku z českého jazyka v 1. pololetí 9. třídy, 6) za lepší známku z českého jazyka v 2. pololetí 8. třídy. 

Kritérium 1

Body budou přiděleny podle průměrů známek z devíti vybraných předmětů (CJL, MAT, FYZ, CHE, ANJ, DEJ, ZEM, přírodopis, občanská nauka) za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ nebo odpovídajících tříd víceleletých gymnázií dle následující tabulky:

Body

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Horní hranice průměru (včetně)

1,10

1,21

1,32

1,43

1,55

1,66

1,77

1,88

1,99

2,10

2,21

2,32

2,43

2,55

Pokud není některý z výše uvedených předmětů ani jeho ekvivalent vyučován, počítá se průměr známek bez něj. Pokud je na vysvědčení jedinou známkou hodnocena skupina více uvedených předmětů, počítá se známka do průměru jedenkrát. Průměry se zaokrouhlují na dvě desetinná místa podle pravidel zaokrouhlování. Slovní hodnocení na vysvědčení musí být ZŠ nebo víceletým gymnáziem převedeno pro potřeby přijímacího řízení na známky.

Kritérium 2

Výsledky centrálně státem zadávaných testů CJL, MAT (organizuje CERMAT). Za jednotlivý test lze získat maximálně 50 bodů, celkem tedy 100 bodů. Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud v jednotlivých testech získá nejméně 7 bodů.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří společně s přihláškou (do 1. 3. 2017) doloží doporučení (nebo platný předchozí posudek) školského poradenského zařízení, budou v souladu s § 13 vyhlášky 363/2016 Sb. podmínky pro konání přijímací zkoušky upraveny podle tohoto doporučení a podle přiznaného stupně podpůrných opaření.

Uchazeči – cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona,  nekonají na žádost test z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem. Při výsledném hodnocení se použije tzv. redukované pořadí (bez výsledků testu CJL).

Kritérium 3

Hodnotí se účast a umístění v okresním, krajském, případně celostátním kole olympiád z českého jazyka, matematiky, fyziky, chemie, biologie (olympiády jsou zařazeny do programu MŠMT Excelence ZŠ) konaných ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017. (Za každý školní rok zvlášť.)

Bodové ohodnocení výsledků ve vybraných olympiádách:

  • účast v městském nebo okresním kole: 1 b.
  • 1.– 3. místo v městském nebo okresním kole: 2 b.
  • účast v krajském kole: 3 b.
  • 1.– 6. místo v krajském kole: 4 b.
  • účast v celostátním kole: 5 b.
  • 1.– 6. místo v celostátním kole: 6 b.

Účast v olympiádě je hodnocena pouze za nejvyšší dosaženou úroveň (tzn. body za jednotlivé úrovně vypsané v bodovém ohodnocení se u stejné soutěže nesčítají!). Body z různých soutěží se sčítají do maximální výše 10 bodů. Dosažené výsledky se dokládají kopií výsledkové listiny nebo kopií diplomu, které jsou ověřeny školou. Tyto doklady jsou součástí přihlášky na střední školu a je potřeba je doručit nejpozději 19. 4. 2017 ředitelce školy. Zohledňovány budou jen vyjmenované olympiády. Na později odevzdané doklady nebude brán zřetel.

V Brně, dne 31. 1. 2017

Mgr. Petra Šperková
ředitelka školy