Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/20

2018/2019 Termíny Kritéria Odvolání Formulář přihlášky

Obdrželi jsme 263 přihlášek ke studiu.

Úřední hodiny

Vyhlášení příjímací řízení ke studiu od školního roku 2019/2020 

___________________________________________________________________

Ke studiu budeme přijímat 88 uchazečů (3 třídy) 
do čtyřletého oboru vzdělávání 79 – 41 – K / 41 Gymnázium.

Zájemci o studium odevzdají pro 1. kolo přijímacího řízení přihlášku ke studiu na ředitelství školy (osobně, poštou) do 1. 3. 2019. Přihláška musí být do uvedeného termínu na škole (§ 60b odst. 1, školského zákona). Na přihlášku uveďte (pokud je to možné) emailovou adresu zákonného zástupce. Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Pro 1. kolo přijímacího řízení stanovujeme níže uvedená kritéria:

1.

Kritérium 1

max. 56 bodů

2.

Kritérium 2

max. 100 bodů

3.

Kritérium 3

max. 10 bodů

Celkem

max. 166 bodů

Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud v kritériu 2 získá za jednotlivé testy minimálně 10 bodů. Výsledné pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového počtu získaných bodů. 
V případě rovnosti bodů má přednost uchazeč s vyšším počtem bodů získaných v kritériu 2 za test z matematiky → v kritériu 2 za test z českého jazyka → v kritériu 1 → za lepší známku z matematiky v 1. pololetí 9. třídy -> za lepší známku z matematiky v 2. pololetí 8. třídy → za lepší známku z českého jazyka v 1. pololetí 9. třídy → za lepší známku z českého jazyka v 2. pololetí 8. třídy → v testu z matematiky za MA_D: úlohy ověřující dovednost aplikovat vědomosti při řešení nestandardních úloh a problémů → v testu z českého jazyka za ČJL_C: úlohy ověřující porozumění textu.

Kritérium 1

Body budou přiděleny podle průměrů známek z devíti vybraných předmětů (CJL, MAT, FYZ, CHE, ANJ, DEJ, ZEM, přírodopis, občanská nauka) za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ nebo odpovídajících tříd víceleletých gymnázií dle následující tabulky:

Body

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Horní hranice průměru (včetně)

1,10

1,21

1,32

1,43

1,55

1,66

1,77

1,88

1,99

2,10

2,21

2,32

2,43

2,55

Pokud není některý z výše uvedených předmětů ani jeho ekvivalent vyučován, počítá se průměr známek bez něj. Pokud je na vysvědčení jedinou známkou hodnocena skupina více uvedených předmětů, počítá se známka do průměru jedenkrát. Průměry se zaokrouhlují na dvě desetinná místa podle pravidel zaokrouhlování. Slovní hodnocení na vysvědčení musí být školou převedeno pro potřeby přijímacího řízení na známky.

Kritérium 2

Výsledky centrálně státem zadávaných testů CJL, MAT (organizuje CERMAT). Za jednotlivý test lze získat maximálně 50 bodů, celkem tedy 100 bodů. Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud v jednotlivých testech získá nejméně 10 bodů.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, který společně s přihláškou (do 1. 3. 2019) doloží doporučení  školského poradenského zařízení (ŠPZ), budou v souladu s vyhláškou 27/2016 Sb. v platném znění upraveny podmínky pro konání přijímací zkoušky  podle tohoto doporučení a podle přiznaného stupně podpůrných opatření. V rámci 1. stupně podpůrných opatření se podmínky neupravují.

Uchazeči – cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona,  nekonají na žádost test z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem. Při výsledném hodnocení se použije tzv. redukované pořadí (bez výsledků testu CJL).

Kritérium 3

Hodnotí se účast a umístění v okresním, krajském, případně celostátním kole olympiád z českého jazyka, matematiky, fyziky, chemie, biologie (olympiády jsou zařazeny do programu MŠMT Excelence ZŠ) konaných ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019. (Za každý školní rok zvlášť.)

Bodové ohodnocení výsledků ve vybraných olympiádách:

 • účast v městském nebo okresním kole: 1 b.
 • 1.– 3. místo v městském nebo okresním kole: 2 b.
 • účast v krajském kole: 3 b.
 • 1.– 6. místo v krajském kole: 4 b.
 • účast v celostátním kole: 5 b.
 • 1.– 6. místo v celostátním kole: 6 b.

Účast v olympiádě je hodnocena pouze za nejvyšší dosaženou úroveň (tzn. body za jednotlivé úrovně vypsané v bodovém ohodnocení se u stejné soutěže nesčítají!). Body z různých soutěží se sčítají do maximální výše 10 bodů. Dosažené výsledky se dokládají kopií výsledkové listiny nebo kopií diplomu, které jsou ověřeny školou. Tyto doklady jsou součástí přihlášky na střední školu a je potřeba je doručit nejpozději 12. 4. 2019 ředitelce školy. Zohledňovány budou jen vyjmenované olympiády. Na později odevzdané doklady nebude brán zřetel.

V Brně, dne 14. 1. 2019

Mgr. Petra Šperková
ředitelka školy

________________________________________________________________

Srdečně zveme zájemce o studium a jejich rodiče 
na Odpoledne otevřených dveří  14. a 21. 1. 2019 vždy od 15 do 18 hodin.

Školou Vás provedou současní žáci. K dispozici Vám budou učitelé jednotlivých předmětů. 
V 15:45 h a v 16:45 h proběhne v učebně 210 schůzka s vedením školy, kde Vám budou podány základní informace o studiu a přijímacím řízení a zodpovězeny případné dotazy.

____________________________________________________________________

Základní informace:

 • budeme otevírat 3 třídy (88 uchazečů)
 • název školy: Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace
 • obor vzdělávání 79 – 41 – K / 41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium)
 • na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení
 • prosíme o uvedení emailového kontaktu na zákonného zástupce (mimo jiné na něj budeme posílat pozvánku na přípravná odpoledne)
 • v případě, že chcete dostávat písemnosti z přijímacího řízení do datové schránky, prosíme o její uvedení na přihlášce
 • přijímací zkoušky – pouze státem zadávané centrální testy z MAT a CJL (Cermat)
 • v přijímacím řízením zohledňujeme pouze olympiády uvedené v kritériu 3 (viz. níže), nezohledňujeme žádné další školní ani mimoškolní aktivity
 • 25. 3. + 1. 4. 2019 přípravná odpoledne pro uchazečekteří k nám podají přihlášku (zdarma). V jednotlivých termínech si uchazeč může vyzkoušet vždy test z jednoho předmětu. Na tato přípravná odpoledne se předem nepřihlašuje. Pozvánku s bližšími informacemi a pokyny odešleme emailem po ukončení příjmu přihlášek. Rozdělení na skupiny CJL a MAT bude upřesněno na místě.
 • z cizích jazyků nabízíme ANJ, FRJ, NEJ, RUJ a volitelnou latinu

Pozn.
V loňském roce jsme obdrželi 253 přihlášek a přijali uchazeče do 182. místa. Přijatí uchazeči získali v testu z čestiny nejméně 31 bodů a v testu z matematiky 13 bodů (v součtu obou testů pak  nejméně 57 bodů). 
V roce 2017 jsme obdrželi 323 přihlášek a přijali uchazeče do 189. místa. Přijatí uchazeči získali v testu z čestiny nejméně 32 bodů a v testu z matematiky 25 bodů (v součtu obou testů pak  nejméně 62 bodů). 

_________________________________________________________________

Zájemce o studium srdečně zveme k našemu stánku na Festival vzdělávání a XXIV. Veletrh středních škol 2018, který se koná 22. až 24. listopadu 2018 na brněnském výstavišti v pavilónu G1 a G2.

Více informací najdete na Veletrh SŠ - BVV.