Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/20

Na odvolání jsme 17. 5. 2019 začali obsazovat 53 volných míst. Do 3. 6. 2019 jsme přijali uchazeče do 181. místa. Kapacita přijímaných uchazečů je naplněna.

2. kolo přijímacího řízení pořádat nebudeme.

Volná místa na školách v JMK jsou průběžně aktualizována na www.jmskoly.cz

______________________________________________________________

Úřední hodiny v kanceláři gymnázia 6. 5.  - 31. 5. 2019
pro přijímání zápisových lístku a podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Po 7:30 – 15:00 h.
Út  7:30 – 17:00 h.
St 7:30 – 15:00 h.
Čt 7:30 – 15:00 h.
Pá 7:30 - 12:00 h.

Po - Čt v době od 12:00 do 12:45 polední pauza. 
Jiný čas lze domluvit telefonicky na čísle 545 216 871.

________________________________________________________________

Ke studiu bylo k 30. 4. 2019 přijato  87 uchazečů. Poslední přijatý získal 128 bodů z 166 možných.

Jedna uchazečka bude konat přijímací zkoušky v náhradním termínu a dle zákona bylo 88. místo ponecháno pro její případné přijetí. Vzhledem k této situaci došlo k posunutí výsledkové listiny o jedno místo tak, aby podpovídalo místě uvedeném na rozhodnutí.

Výsledky přijímacího řízení 2019 - po řádném termínu 30. 4. 2019 - zde (upraveno).  

INFORMACE O ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny pod kódy, které jsou uvedeny na pozvánce k testům CERMATu jako evidenční číslo přihlášky

u vrátnice školy od čtvrtka 25. 2019 7:00 h.

Po telefonu výsledky nesdělujeme.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí bude možné vyzvednout v kanceláři školy

ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 7 do 17 hodin

a v pátek 3. 5. 2019 od 7 do 10 hodin.

Pro přijaté

Rozhodnutí o přijetí si může vyzvednout zákonný zástupce nebo uchazeč (po předložení občanského průkazu)Součástí rozhodnutí o přijetí bude návratka (odevzdejte nejlépe současně se zápisovým lístkem), ve které si uchazeč zvolí 2. cizí jazyk, který chce na gymnáziu studovat (NEJ, FRJ, RUJ). Pokud vybraný jazyk již uchazeč studoval, uvede na návratce počet let výuky.

Uchazeč potvrdí zájem o studium odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 17 . 5. 2019 (10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků).

 

Pro nepřijaté

Rozhodnutí o nepřijetí si může vyzvednout zákonný zástupce ve výše uvedené termíny a časy (po předložení občanského průkazu)Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci, se na poště ukládá 10 dnů a pak je považováno za doručené.

Odvolání proti nepřijetí je možné podat

do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Vzor odvolání proti nepřijetí s žádostí o autoremeduru (přijetí do naplnění kapacity školy na místa, která budou volná po odevzdání zápisových lístků) najdete zde.

Odvolání budeme vyřizovat postupně podle pořadí ve výsledkové listině od 20. 5. 2019.

_____________________________________________________________

Ze systému Certis byly dne (bude doplněno) odeslány na emaily uvedené na přihlášce výpisy didaktických testů.

____________________________________________________________

V úterý 30. 4. 2019 v době od 8 do 14 hodin lze podle § 38 správního řádu za účelem seznámení se s podklady pro rozhodnutí nahlédnout do spisu uchazeče. V tento moment ještě nebudou známy výsledky přijímacího řízení ani pořadí uchazečů. Lze pouze zkontrolovat, zda spis obsahuje všechny podklady pro vydání rozhodnutí.

___________________________________________

22. 3. 2019 byly na emailové adresy zákonných zástupců zaslány pozvánky k přijímacím zkouškám v elektronické podobě. V papírové podobě obdrželi pozvánky uchazeči při přípravných odpolední. 

Pokud jste pozvánku neobdrželi, prosím o kontaktování vedení školy.

Organizace přijímacích zkoušek na GE – 12. a 15. 4. 2019

od 7:45 h umožněn vstup do budovy školy (pouze uchazečům)


Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy.

8:30 – 10:00 h test z matematiky (žáci s PUP navýšený čas dle doporučení)

10:50 – 12:10 h test z českého jazyka (žáci s PUP navýšený čas dle doporučení)

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod kódy (evidenční číslo přihlášky uvedené na pozvánce) ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 7 hodin v budově gymnázia (během odpoledne na internetu), kde bude možné si vyzvednout  rozhodnutí o přijetí / nepřijetí, případně odevzdat zápisový lístek nebo podat odvolání.


V úterý 30. 4. 2019 v době od 8 do 14 hodin lze podle § 38 správního řádu za účelem seznámení s podklady pro rozhodnutí nahlédnout do spisu uchazeče. V tento moment ještě nebudou známy výsledky přijímacího řízení ani pořadí uchazečů. Lze pouze zkontrolovat, zda spis obsahuje všechny podklady pro vydání rozhodnutí. 

__________________________________________

Obdrželi jsme 263 přihlášek ke studiu.

Úřední hodiny

Vyhlášení příjímací řízení ke studiu od školního roku 2019/2020 

___________________________________________________________________

Ke studiu budeme přijímat 88 uchazečů (3 třídy) 
do čtyřletého oboru vzdělávání 79 – 41 – K / 41 Gymnázium.

Zájemci o studium odevzdají pro 1. kolo přijímacího řízení přihlášku ke studiu na ředitelství školy (osobně, poštou) do 1. 3. 2019. Přihláška musí být do uvedeného termínu na škole (§ 60b odst. 1, školského zákona). Na přihlášku uveďte (pokud je to možné) emailovou adresu zákonného zástupce. Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Pro 1. kolo přijímacího řízení stanovujeme níže uvedená kritéria:

1.

Kritérium 1

max. 56 bodů

2.

Kritérium 2

max. 100 bodů

3.

Kritérium 3

max. 10 bodů

Celkem

max. 166 bodů

Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud v kritériu 2 získá za jednotlivé testy minimálně 10 bodů. Výsledné pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového počtu získaných bodů. 
V případě rovnosti bodů má přednost uchazeč s vyšším počtem bodů získaných v kritériu 2 za test z matematiky → v kritériu 2 za test z českého jazyka → v kritériu 1 → za lepší známku z matematiky v 1. pololetí 9. třídy -> za lepší známku z matematiky v 2. pololetí 8. třídy → za lepší známku z českého jazyka v 1. pololetí 9. třídy → za lepší známku z českého jazyka v 2. pololetí 8. třídy → v testu z matematiky za MA_D: úlohy ověřující dovednost aplikovat vědomosti při řešení nestandardních úloh a problémů → v testu z českého jazyka za ČJL_C: úlohy ověřující porozumění textu.

Kritérium 1

Body budou přiděleny podle průměrů známek z devíti vybraných předmětů (CJL, MAT, FYZ, CHE, ANJ, DEJ, ZEM, přírodopis, občanská nauka) za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ nebo odpovídajících tříd víceleletých gymnázií dle následující tabulky:

Body

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Horní hranice průměru (včetně)

1,10

1,21

1,32

1,43

1,55

1,66

1,77

1,88

1,99

2,10

2,21

2,32

2,43

2,55

Pokud není některý z výše uvedených předmětů ani jeho ekvivalent vyučován, počítá se průměr známek bez něj. Pokud je na vysvědčení jedinou známkou hodnocena skupina více uvedených předmětů, počítá se známka do průměru jedenkrát. Průměry se zaokrouhlují na dvě desetinná místa podle pravidel zaokrouhlování. Slovní hodnocení na vysvědčení musí být školou převedeno pro potřeby přijímacího řízení na známky.

Kritérium 2

Výsledky centrálně státem zadávaných testů CJL, MAT (organizuje CERMAT). Za jednotlivý test lze získat maximálně 50 bodů, celkem tedy 100 bodů. Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud v jednotlivých testech získá nejméně 10 bodů.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, který společně s přihláškou (do 1. 3. 2019) doloží doporučení  školského poradenského zařízení (ŠPZ), budou v souladu s vyhláškou 27/2016 Sb. v platném znění upraveny podmínky pro konání přijímací zkoušky  podle tohoto doporučení a podle přiznaného stupně podpůrných opatření. V rámci 1. stupně podpůrných opatření se podmínky neupravují.

Uchazeči – cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona,  nekonají na žádost test z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem. Při výsledném hodnocení se použije tzv. redukované pořadí (bez výsledků testu CJL).

Kritérium 3

Hodnotí se účast a umístění v okresním, krajském, případně celostátním kole olympiád z českého jazyka, matematiky, fyziky, chemie, biologie (olympiády jsou zařazeny do programu MŠMT Excelence ZŠ) konaných ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019. (Za každý školní rok zvlášť.)

Bodové ohodnocení výsledků ve vybraných olympiádách:

 • účast v městském nebo okresním kole: 1 b.
 • 1.– 3. místo v městském nebo okresním kole: 2 b.
 • účast v krajském kole: 3 b.
 • 1.– 6. místo v krajském kole: 4 b.
 • účast v celostátním kole: 5 b.
 • 1.– 6. místo v celostátním kole: 6 b.

Účast v olympiádě je hodnocena pouze za nejvyšší dosaženou úroveň (tzn. body za jednotlivé úrovně vypsané v bodovém ohodnocení se u stejné soutěže nesčítají!). Body z různých soutěží se sčítají do maximální výše 10 bodů. Dosažené výsledky se dokládají kopií výsledkové listiny nebo kopií diplomu, které jsou ověřeny školou. Tyto doklady jsou součástí přihlášky na střední školu a je potřeba je doručit nejpozději 12. 4. 2019 ředitelce školy. Zohledňovány budou jen vyjmenované olympiády. Na později odevzdané doklady nebude brán zřetel.

V Brně, dne 14. 1. 2019

 

Mgr. Petra Šperková
ředitelka školy

________________________________________________________________

Srdečně zveme zájemce o studium a jejich rodiče 
na Odpoledne otevřených dveří  14. a 21. 1. 2019 vždy od 15 do 18 hodin.

Školou Vás provedou současní žáci. K dispozici Vám budou učitelé jednotlivých předmětů. 
V 15:45 h a v 16:45 h proběhne v učebně 210 schůzka s vedením školy, kde Vám budou podány základní informace o studiu a přijímacím řízení a zodpovězeny případné dotazy.

____________________________________________________________________

Základní informace:

 • budeme otevírat 3 třídy (88 uchazečů)
 • název školy: Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace
 • obor vzdělávání 79 – 41 – K / 41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium)
 • na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení
 • prosíme o uvedení emailového kontaktu na zákonného zástupce (mimo jiné na něj budeme posílat pozvánku na přípravná odpoledne)
 • v případě, že chcete dostávat písemnosti z přijímacího řízení do datové schránky, prosíme o její uvedení na přihlášce
 • přijímací zkoušky – pouze státem zadávané centrální testy z MAT a CJL (Cermat)
 • v přijímacím řízením zohledňujeme pouze olympiády uvedené v kritériu 3 (viz. níže), nezohledňujeme žádné další školní ani mimoškolní aktivity
 • 25. 3. + 1. 4. 2019 přípravná odpoledne pro uchazečekteří k nám podají přihlášku (zdarma). V jednotlivých termínech si uchazeč může vyzkoušet vždy test z jednoho předmětu. Na tato přípravná odpoledne se předem nepřihlašuje. Pozvánku s bližšími informacemi a pokyny odešleme emailem po ukončení příjmu přihlášek. Rozdělení na skupiny CJL a MAT bude upřesněno na místě.
 • z cizích jazyků nabízíme ANJ, FRJ, NEJ, RUJ a volitelnou latinu

 

Pozn.
V loňském roce jsme obdrželi 253 přihlášek a přijali uchazeče do 182. místa. Přijatí uchazeči získali v testu z čestiny nejméně 31 bodů a v testu z matematiky 13 bodů (v součtu obou testů pak  nejméně 57 bodů). 
V roce 2017 jsme obdrželi 323 přihlášek a přijali uchazeče do 189. místa. Přijatí uchazeči získali v testu z čestiny nejméně 32 bodů a v testu z matematiky 25 bodů (v součtu obou testů pak  nejméně 62 bodů). 
 

_________________________________________________________________

Zájemce o studium srdečně zveme k našemu stánku na Festival vzdělávání a XXIV. Veletrh středních škol 2018, který se koná 22. až 24. listopadu 2018 na brněnském výstavišti v pavilónu G1 a G2.

Více informací najdete na Veletrh SŠ - BVV.