Přijímací zkoušky na 2018/2019

2018/19 Termíny Kritéria Odvolání Formulář přihlášky Úřední hodiny

Na odvolání jsme 18. 5. 2018 začali obsazovat 49 volných míst. Kapacita přijímaných žáků je naplněna (4.6.2018). Poslední přijatý uchazeč je z 182. místa.

2. kolo přijímacího řízení pořádat nebudeme.

Volná místa na školách v JMK jsou průběžně aktualizována na www.jmskoly.cz

____________________________________________________________________

Ke studiu bylo přijato 86 uchazečů. Poslední přijatý získal 127 bodů z 166 možných.

Tři uchazeči budou konat náhradní termín státem zadávaných testů.

Výsledky přijímacího řízení 2018 - po řádném termínu 2. 5. 2018 - zde.

____________________________________________________________________

INFORMACE O ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny pod kódy, které jsou uvedeny na pozvánce k testům CERMATu jako evidenční číslo přihlášky (uchazeči je též obdrželi u přijímacích testů),

u vrátnice školy od středy 25. 2018 7:00 h.

Na internetu budou výsledky k dispozici tentýž den nejpozději v 16 hodin. Po telefonu výsledky nesdělujeme.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí bude možné vyzvednout v kanceláři školy

ve středu a čtvrtek 2. a 3. 5. 2018 od 7 do 17 hodin

a v pátek 4. 5. 2018 od 7 do 10 hodin.

Pro přijaté

Rozhodnutí o přijetí si může vyzvednout zákonný zástupce nebo uchazeč (po předložení občanského průkazu)Součástí rozhodnutí o přijetí bude návratka (odevzdejte nejlépe současně se zápisovým lístkem), ve které si uchazeč zvolí 2. cizí jazyk, který chce na gymnáziu studovat (NEJ, FRJ, RUJ). Pokud vybraný jazyk již uchazeč studoval, uvede na návratce počet let výuky.

Uchazeč potvrdí zájem o studium odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 17 . 5. 2018           (10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků).

 

Pro nepřijaté

Rozhodnutí o nepřijetí si může vyzvednout zákonný zástupce ve výše uvedené termíny a časy (po předložení občanského průkazu)Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci, se na poště ukládá 10 dnů a pak je považováno za doručené.

Odvolání proti nepřijetí je možné podat

do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Vzor odvolání proti nepřijetí s žádostí o autoremeduru (přijetí do naplnění kapacity školy na místa, která budou volná po odevzdání zápisových lístků) najdete zde.

Odvolání budeme vyřizovat postupně podle pořadí ve výsledkové listině od 18. 5. 2018.

_____________________________________________________________

Ze systému Certis byly dne 30. 4. 2018 odeslány na emaily uvedené na přihlášce výpisy didaktických testů.

____________________________________________________________

Ve středu 2. 5. 2017 v době od 8 do 14 hodin lze podle § 38 správního řádu za účelem seznámení se s podklady pro rozhodnutí nahlédnout do spisu uchazeče. V tento moment ještě nebudou známy výsledky přijímacího řízení ani pořadí uchazečů. Lze pouze zkontrolovat, zda spis obsahuje všechny podklady pro vydání rozhodnutí.

___________________________________________

Organizace přijímacích zkoušek na GE – 12. a 16. 4. 2018

 od 7:45 h umožněn vstup do budovy školy (pouze uchazečům)

Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy.

8:30 – 10:00 h test z matematiky (žáci s PUP navýšený čas dle doporučení)

10:50 – 12:10 h test z českého jazyka (žáci s PUP navýšený čas dle doporučení)

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu 2. 5. 2018 od 7 hodin v budově gymnázia (během odpoledne na internetu), kde bude možné si vyzvednout  rozhodnutí o přijetí / nepřijetí, případně odevzdat zápisový lístek nebo podat odvolání.

V pondělí 30. 4. 2018 v době od 8 do 14 hodin lze podle § 38 správního řádu za účelem seznámení s podklady pro rozhodnutí  nahlédnout do spisu uchazeče. V tento moment ještě nebudou známy výsledky přijímacího řízení ani pořadí uchazečů. Lze pouze zkontrolovat, zda spis obsahuje všechny podklady pro vydání rozhodnutí.

____________________________________________________________________

Ve středu 21. 3. 2018 byla ze systému Certis na email zákonného zástupce, který je uvedený na přihlášce ke studiu, odeslána pozvánka pro uchazeče ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středního vzdělávání. Ze školního emailu byly zaslány informace o organizaci přijímacího řízení na naší škole včetně kritérií pro přijetí.

Uchazeči, kteří se zúčastnili přípravných odpolední obdrželi pozvánku i podrobné informace v listinné podobě. 

Uchazečům, kteří se nezúčastnili přípravných odpolední a rodiče nereagovali na emaily, byla pozvánka zaslána doporučeným dopisem.

_______________________________________________________

Obdrželi jsme 256 přihlášek ke studiu.

________________________________________________________

V pátek 9. 3. 2018 byly odeslány na emailové adresy zákonných zástupců pozvánky na přípravná odpoledne. Pokud jste pozvánku neobdrželi, ozvěte se nám, ať zkontrolujeme emailovou adresu.

Odeslaná pozvánka:

Zveme uchazeče o studium

NA DVĚ PŘÍPRAVNÁ ODPOLEDNE K CELOSTÁTNÍM TESTŮM

z českého jazyka a z matematiky. 

Termíny


Skupina A

Skupina B

19. 3. 2018 (pondělí)

15–17 hod.

MAT

CJL

26. 3. 2018 (pondělí)

15–17 hod.

CJL

MAT

Prosíme o vyplnění následujícího dotazníku, abychom mohli odpoledne organizačně zajistit:

https://goo.gl/forms/tI7sfYHdk8UHO3yE3

Rozdělení do skupin se dozvíte na místě v den konání. Dostavte se prosím s mírným předstihem do budovy školy vybaveni rýsovacími a psacími potřebami.

_________________________________________________

 Leták o škole a přijímacím řízení 

Základní informace:

 • budeme otevírat 3 třídy (89 uchazečů)
 • název školy: Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace
 • obor vzdělávání 79 – 41 – K / 41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium)
 • na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení
 • prosíme o uvedení emailového kontaktu na zákonného zástupce (mimo jiné na něj budeme posílat pozvánku na přípravná odpoledne)
 • v případě, že chcete dostávat písemnosti z přijímacího řízení do datové schránky, prosíme o její uvedení na přihlášce
 • přijímací zkoušky – pouze státem zadávané centrální testy z MAT a CJL (Cermat)
 • v přijímacím řízením zohledňujeme pouze olympiády uvedené v kritériu 3 (viz. níže), nezohledňujeme žádné další školní ani mimoškolní aktivity
 • 19. + 26. 3. 2018 přípravná odpoledne pro uchazečekteří k nám podají přihlášku (zdarma). V jednotlivých termínech si uchazeč může vyzkoušet vždy test z jednoho předmětu. Na tato přípravná odpoledne se předem nepřihlašuje. Pozvánku s bližšími informacemi a pokyny odešleme emailem po ukončení příjmu přihlášek. Rozdělení na skupiny CJL a MAT bude upřesněno na místě.
 • z cizích jazyků nabízíme ANJ, FRJ, NEJ, RUJ a volitelnou latinu
Pozn. V loňském roce jsme obdrželi 323 přihlášek a přijali uchazeče do 189. místa. Přijatí uchazeči získali v testu z čestiny nejméně 32 bodů a v testu z matematiky 25 bodů (v součtu obou testů pak  nejméně 62 bodů). 

Vyhlášení příjímací řízení ke studiu od školního roku 2018/2019 

___________________________________________________________________

Ke studiu budeme přijímat 89 uchazečů (3 třídy) 
do čtyřletého oboru vzdělávání 79 – 41 – K / 41 Gymnázium.

Zájemci o studium odevzdají pro 1. kolo přijímacího řízení přihlášku ke studiu na ředitelství školy (osobně, poštou) do 1. 3. 2018. Přihláška musí být do uvedeného termínu na škole (§ 60b odst. 1, školského zákona). Na přihlášku uveďte (pokud je to možné) emailovou adresu zákonného zástupce. Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Pro 1. kolo přijímacího řízení stanovujeme níže uvedená kritéria:

1.

Kritérium 1

max. 56 bodů

2.

Kritérium 2

max. 100 bodů

3.

Kritérium 3

max. 10 bodů

Celkem

max. 166 bodů

Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud v kritériu 2 získá za jednotlivé testy minimálně 10 bodů. Výsledné pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového počtu získaných bodů. 
V případě rovnosti bodů má přednost uchazeč s vyšším počtem bodů získaných v kritériu 2 za test z matematiky → v kritériu 2 za test z českého jazyka → v kritériu 1 → za lepší známku z matematiky v 1. pololetí 9. třídy -> za lepší známku z matematiky v 2. pololetí 8. třídy → za lepší známku z českého jazyka v 1. pololetí 9. třídy → za lepší známku z českého jazyka v 2. pololetí 8. třídy → v testu z matematiky za MA_D: úlohy ověřující dovednost aplikovat vědomosti při řešení nestandardních úloh a problémů → v testu z českého jazyka za ČJL_C: úlohy ověřující porozumění textu.

Kritérium 1

Body budou přiděleny podle průměrů známek z devíti vybraných předmětů (CJL, MAT, FYZ, CHE, ANJ, DEJ, ZEM, přírodopis, občanská nauka) za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ nebo odpovídajících tříd víceleletých gymnázií dle následující tabulky:

Body

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Horní hranice průměru (včetně)

1,10

1,21

1,32

1,43

1,55

1,66

1,77

1,88

1,99

2,10

2,21

2,32

2,43

2,55

Pokud není některý z výše uvedených předmětů ani jeho ekvivalent vyučován, počítá se průměr známek bez něj. Pokud je na vysvědčení jedinou známkou hodnocena skupina více uvedených předmětů, počítá se známka do průměru jedenkrát. Průměry se zaokrouhlují na dvě desetinná místa podle pravidel zaokrouhlování. Slovní hodnocení na vysvědčení musí být školou převedeno pro potřeby přijímacího řízení na známky.

Kritérium 2

Výsledky centrálně státem zadávaných testů CJL, MAT (organizuje CERMAT). Za jednotlivý test lze získat maximálně 50 bodů, celkem tedy 100 bodů. Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud v jednotlivých testech získá nejméně 10 bodů.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, který společně s přihláškou (do 1. 3. 2018) doloží doporučení  školského poradenského zařízení (ŠPZ), budou v souladu s vyhláškou 27/2016 Sb. v platném znění upraveny podmínky pro konání přijímací zkoušky  podle tohoto doporučení a podle přiznaného stupně podpůrných opatření. V rámci 1. stupně podpůrných opatření se podmínky neupravují. Starší doporučení ŠPZ lze akceptovat pouze v případě, že výslovně obsahují specifikaci podmínek pro přijímací zkoušky na SŠ.

Uchazeči – cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona,  nekonají na žádost test z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem. Při výsledném hodnocení se použije tzv. redukované pořadí (bez výsledků testu CJL).

Kritérium 3

Hodnotí se účast a umístění v okresním, krajském, případně celostátním kole olympiád z českého jazyka, matematiky, fyziky, chemie, biologie (olympiády jsou zařazeny do programu MŠMT Excelence ZŠ) konaných ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018. (Za každý školní rok zvlášť.)

Bodové ohodnocení výsledků ve vybraných olympiádách:

 • účast v městském nebo okresním kole: 1 b.
 • 1.– 3. místo v městském nebo okresním kole: 2 b.
 • účast v krajském kole: 3 b.
 • 1.– 6. místo v krajském kole: 4 b.
 • účast v celostátním kole: 5 b.
 • 1.– 6. místo v celostátním kole: 6 b.

Účast v olympiádě je hodnocena pouze za nejvyšší dosaženou úroveň (tzn. body za jednotlivé úrovně vypsané v bodovém ohodnocení se u stejné soutěže nesčítají!). Body z různých soutěží se sčítají do maximální výše 10 bodů. Dosažené výsledky se dokládají kopií výsledkové listiny nebo kopií diplomu, které jsou ověřeny školou. Tyto doklady jsou součástí přihlášky na střední školu a je potřeba je doručit nejpozději 16. 4. 2018 ředitelce školy. Zohledňovány budou jen vyjmenované olympiády. Na později odevzdané doklady nebude brán zřetel.

V Brně, dne 30. 1. 2018

Mgr. Petra Šperková
ředitelka školy

___________________________________________________________________ 

Srdečně zveme zájemce o studium a jejich rodiče
na Odpoledne otevřených dveří  15. a 22. 1. 2018 vždy od 15 do 18 hodin.

Školou Vás provedou současní žáci. K dispozici Vám budou učitelé jednotlivých předmětů. V 16 h a v 17 h proběhne v učebně 210 schůzka s vedením školy, kde Vám budou podány základní informace o studiu a přijímacím řízení a zodpovězeny případné dotazy.

_________________________________________________________________

Zájemce o studium srdečně zveme k našemu stánku na Veletrhu středních škol, který se koná 24. a 25. listopadu 2017 na brněnském výstavišti v pavilónu G1.
Více informací najdete na Veletrh SŠ - BVV.