Volitelné semináře

Učební plány Volitelné předměty Volitelné semináře Zvonění

Volitelné semináře - nabídka se upravuje podle zájmu studentů

JAZYKOVÉ KONVERZACE – 2. až 4. ročník

 • Ve dvou - až tříletém semináři obsáhnou 25 maturitních (státnicových) konverzačních celků.
 • Důraz se klade na rozšíření slovní zásoby, aktivní používání moderního živého jazyka, na schopnost komunikace ve všech situacích bežného života osobního i profesionálního.
 • Na základě autentických textů je student veden k vnímání citově zabarvených výpovědí a rozlišení krajových zvláštností, jako např. americká angličtina či rakouská němčina.

Latina – 2. a 3. ročník (dvouletý)

 • Škola realizuje latinu pro lékaře, právníky, jazykáře... ve dvouletém semináři zaměřeném na požadavky VŠ.

Více informací zde.

PŘÍRODOVĚDNÉ CVIČENÍ – 2. ročník 

 • Seminář je určen zájemcům o biologii, fyziku a chemii.
 • Seminář probíhá v bloku dvou hodin jednou týdně, přičemž se pravidelně střídá biologie, fyzika a chemie.
 • Cílem semináře je zdokonalit praktické dovednosti žáků. 

CHEMICKÝ SEMINÁŘ - 3. ročník (CH3)

Cílem semináře je nejen prohloubení a systematizace poznatků z 1., 2. a 3. ročníku, ale především procvičení učiva. Budeme se snažit o včasné doplnění znalostí a dovedností potřebných k dalšímu studiu, k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ.

Budeme se zabývat tématy:

 • Názvosloví anorganické chemie
 • Částicová struktura látek
 • Hmotnosti látek a látkové množství
 • Roztoky a ředění roztoků
 • Chemické reakce a rovnice, výpočty z chemických rovnic
 • Acidobazické reakce, hydrolýza solí, pH
 • Chemická termodynamika a kinetika
 • Redoxní vlastnosti kovů
 • Uhlovodíky včetně názvosloví
 • Prezentační dovednosti
 • Historie chemie

Na seminář navazuje seminář ve čtvrtém ročníku.

CHEMICKÝ SEMINÁŘ – 4. ročník (CH4) 

 • Cílem semináře je prohloubení a systematizace poznatků z obecné, anorganické, organické chemie, biochemie a makromolekulární chemie, které žáci získali v předchozích ročnících. Průběžně žáci zpracují jednotlivá témata, která jsou doplněna výkladem vyučujícího.
 • Budeme se snažit o doplnění znalostí a dovedností potřebných k dalšímu studiu, k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ.
 • Důraz je také kladen na aplikaci získaných znalostí při řešení problémů a testových úloh, na kultivaci ústního projevu, práci s literaturou.
 • Probírané učivo je prokládáno procvičováním chemických výpočtů a názvosloví anorganické i organické chemie. Učivu probíranému v CH3 se budeme věnovat jen okrajově.
 • V případě zájmu žáků lze zařadit řešení problémových úloh z přijímacích zkoušek na vysoké školy.

Seminář navazuje na chemický seminář ve třetím ročníku.

BIOLOGICKO-CHEMICKÝ SEMINÁŘ – 3.ročník

 • Seminář je určen pro zájemce o biologii a chemii, kteří si chtějí osvojit tyto přírodovědné předměty i po PRAKTICKÉ stránce, (tj. pozorování a experiment jako hlavní metoda).
 • Oba předměty jsou v semináři zastoupeny víceméně rovnocenně.
 • Biologická cvičení navazují na učivo v jednotlivých ročnících, od buňky rostlinné, fyziologie buňky,  přes pletiva až k nižším a vyšším rostlinám. Budeme zkoumat obratlovce včetně člověka (smyslové orgány, pitva oka...). 
 • Chemická část se bude týkat převážně experimentů z oblasti anorganické chemie a biochemie. 
 • Mnohé pokusy stírají hranici mezi biologií a chemií, přírodu zkoumáme komplexně.
 • Nedílnou součástí je vždy teoretický úvod.  Zařazeny jsou také problémové úlohy z chemických výpočtů, názvosloví, vyčíslování chemických rovnic…
 • Naše bádání čas od času zpestříme setkáním s odborníkem z praxe, vyrazíme do terénu nebo na exkurzi. 

BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ - 4. ročník

 • je určen pro maturanty z biologie a ty žáky, kteří chtějí dále studovat na VŠ, ve kterých biologii uplatní při studiu.
 • Seminář je zaměřen jednak na opakování a systematizaci poznatků z biologie, jednak na prohloubení a rozšíření těchto poznatků zejména z obecné biologie, molekulární biologie a genetiky.
 • Součástí předmětu jsou i praktická cvičení (mikroskopování), odborné besedy a přednášky a exkurze – Mendelianum, Anthropos.

 MATEMATICKÝ SEMINÁŘ – 2. ROČNÍK

 • Seminář je určen pro žáky, kteří mají zájmem zamířit hlouběji do tajů matematiky.
 • V semináři si žáci upevňují a prohlubují znalosti z matematiky 1. a 2. ročníku. Získávájí nové vědomosti, jež mohou v dalších ročnících využít k lehčímu pochopení návazného učiva. Nedílnou součástí semináře jsou i příklady z praxe, jež pomáhají žákům aplikovat matematiku do skutečného života.
 • Mezi probíraná témata patří výroková logika (jež je součástí příjmacích zkoušek na MU), matice a determinanty, algebraické nerovnice, konstrukční úlohy.

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ – 3. ROČNÍK

 • Tento seminář je určen studentům, kteří předpokládají studium a vysoké škole technického, přírodovědného, IT nebo ekonomického zaměření a samozřejmě i pro ty, které matematika zajímá. 
 • Bude procvičeno a rozšířeno učivo 2. a 3. ročníku. Bude využíván matematický software Geogebra.
 • Stěžejní kapitoly: funkce, rovnice, nerovnice, stereometrie, komplexní čísla
 • Budou řešeny též úlohy ze sbírek ke státní maturitě.

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ – 4. ROČNÍK

 • První část semináře je věnována diferenciálnímu a integrálnímu počtu - což je část, která se v běžných hodinách nevyučuje.
 • V další části si žák prohlubuje učivo matematiky probírané v 1–3. ročníku, opakuje k maturitě a připravuje se na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na vysokou školu. Důraz je kladen na systemizaci poznatků. Nedílnou součástí semináře je řešení komplexních úloh, tj. takových, k jejichž úspěšnému zvládnutí je potřeba propojit učivo z jednotlivých tematických celků probíraných během celého gymnaziálního studia.
 • Po dohodě s žáky semináře jsou upřednostněny ty partie středoškolské matematiky, které jim během studia dělaly největší potíže.

FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ – 4. ROČNÍK

 • Seminář je zaměřen na opakování, popř. prohloubení a zejména systematizaci doposud probraného učiva v hodinách fyziky.
 • Je vhodný pro studenty, kteří uvažují o studiu na VŠ, na kterých je fyzika součástí studijních programů.
 • V semináři budou také zohledněny požadavky těch studentů, kteří budou konat přijímací zkoušky na lékařských fakultách nebo se rozhodnou pro maturitní zkoušku v její profilové části. Důraz je proto kladen na řešení analogických úloh vhodných právě pro tento typ zkoušek.,/li>

SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ – 3. ROČNÍK

1. pololetí:

 • Vybrané kapitoly a problémy z dějin psychologie.
 • Forma práce: seznámení s teorií, samostatné prezentace studentů (důraz na rozvoj prezentačních dovedností, vyhledávání s zpracovávání informací).

2. pololetí:

 • Etika
 • Formy práce: seznámení s teorií, práce s textem, řešení situací (např. konflikty).
 • Sociologie
 • Formy práce: rozvoj praktických dovedností (vyhledávání a zpracovávání informací, týmová práce, jednání s institucemi, ankety a výzkumy a.p.) formou zpracování studentského projektu, který bude řešit problém např. školy, okolí, obce.
 • Dokončené projekty budou prezentovány v rámci školního či dalších kol celostátní přehlídky "Já, občan".

SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ – 4. ROČNÍK

 • Seminář je určen především těm žákům, kteří si zvolili ZSV jako maturitní předmět a rozhodli se pro studium některého společenskovědního oboru.
 • První část semináře je věnována světovým náboženstvím (křesťanství, islám, ...)
 • V další části se žák seznamuje s českou filozofií (Hus, Komenský, Patočka, Bělohradský, ...)

DĚJINY UMĚNÍ – 3. a 4. ROČNÍK (dvouletý)

 • Seznámení s dějinami výtvarné a hudební kultury od pravěku po současnost a jejím vlivem na utváření evropské civilizace
 • Práce se základními pojmy z teorie a dejin umění
 • Rozvíjení schopnosti interpretovat vybraná díla a jejich vliv na společnost i individuální psychiku

DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ – 3. a 4. ROČNÍK

 • Cílem DS je rozšířit, prohloubit, upevnit, systemizovat a zobecnit poznatky získané v hodinách dějepisu a příp. samostatným studiem.
 • Seminář je určen všem zájemcům o historii, především ale těm, kteří uvažují o dějepise jako o maturitním předmětu či se rozhodují pro studium na humanitně orientované škole (filosofická, právnická, sociálněvědní a pedagogická fakulta).
 • DS představuje jednu odpolední dvouhodinovku týdně, je možné si jej volit jako jednoletý ve 3. či 4. ročníku, nebo ho navštěvovat po oba ročníky.
 • Obsah semináře 3. ročníku je zaměřen především na rozšíření učiva předmětu dějepis, probíraného ve 3. ročníku (starověk, středověk, raný novověk, genealogie, religionistika, regionální dějiny).
 • Ve 4. ročníku je součastí semináře i práce s historickými pojmy, seznámení se základy historiografie, zkušebními testy na VŠ a procvičování maturitních témat.
 • V semináři je vytvořen prostor pro exkurze a přednášky v muzeu, knihovně a archívu, besedy s pamětníky či historiky, pro referáty, práci s prameny a historickou literaturou...
 • Nedílnou součástí předmětu je naučit se technice psaní odborné historické práce jak teoreticky, tak i prakticky vypracováním seminární práce, smyslem je naučit se pracovat s prameny a literaturou, seznámit se s co největším množstvím odborných textů na dané téma, vyslovení vlastních hypotéz, naučit se sestavit vědecký aparát, obhájit výsledky své prace...

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ – 4. ROČNÍK

 • Cílem první části semináře je zopakovat a prohloubit gynaziální učivo z fyzické, hospodářské i regionální geografie. Tyto poznatky jsou dále doplněny o nejnovější zjištěné události a fakta. Výuka je rovněž obohacena speciální tématikou přímo související se studiem geografie na VŠ (včetně požadavků k přijímacím zkouškám). Dále je vykonáno několik praktických cvičení přímo v terénu.
 • Studenti v průběhu prvního pololetí vypracují seminární práci věnovanou tématu, který si zvolí z předložené nabídky. Po dohodě s vyučujícím je možno nabídkové spektrum rozšířit o vlastní nové téma.
 • Druhé pololetí je věnováno probírání a procvičování maturitních otázek.

INFORMATIKA - ZÁKLADY TVORBY WEBU - 3. a 4. ROČNÍK

 • jednoletý seminář společný pro žáky 3. a 4. ročníku
 • Žáci si nejprve zopakují a rozšíří znalosti HTML a CSS formou krátkodobých úkolů, aby pak mohli navázat tvorbou dynamických webových stránek s využitím databází. Prohloubením znalostí i dovedností spojených s vektorovou a rastrovou grafikou získají možnost lépe prezentovat zpracovávané informace. Žáci pracují na relativně dlouhodobých a komplexních úkolech, při jejichž řešení využijí téměř veškeré dříve probrané učivo. Je kladen důraz na ucelené řešení, týmovou práci a prezentaci výsledků.

INFORMATIKA - ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ - 3. a 4. ROČNÍK

 • jednoletý seminář společný pro žáky 3. a 4. ročníku

 • Hlavním cílem je prohloubit znalosti algoritmizace z druhého ročníku a seznámit žáky s technikami strukturovaného i objektově orientovaného programování. Dalším cílem je prohloubit znalosti a dovednosti při obsluze výpočetní techniky, včetně obsluhy z pohledu administrátora. Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti algoritmizace a programování v jazyce Python. Student se naučí řešit náročnější úlohy a vytvářet programy většího rozsahu.
 • Žáci se důkladně seznámí se strukturovaným programováním, návrhem datových struktur a práci se soubory. Poznají také nevýhody strukturovaného programování a seznámí se s objektově orientovaným přístupem v programování. V prvním pololetí žáci pracují na krátkodobých úkolech a menších projektech, ve druhém pololetí na probrané učivo navazují dlouhodobé a komplexní úkoly. Je kladen důraz na ucelené řešení, týmovou práci a prezentaci výsledků.