Dějepis

 

MATURITNÍ TÉMATA Z DĚJEPISU

1. Světy, které objevila archeologie (základní charakteristiky neevropských starověkých říší, styl vlády, náboženství a způsob života, kultura)

2. V záři helenského slunce (vznik, vývoj a typologie státních útvarů Řeků, základní politické milníky, kultura, osobnosti a myšlenkové proudy, období makedonské)

3. Dějiny psané Římem (vznik a vývoj impéria, základní politická údobí, kultura, osobnosti, myšlenkové proudy a dědictví Říma, barbarské období a zánik říše)

4. Křesťanská civilizace a ti „jiní“ (teologie dějin, christianizace, hereze, schizmata, řády, boj o investituru, křížové výpravy, koncily, reformace, rozvoj náboženské tolerance)

5. Zrození Evropy (etnické osídlení raně středověké E., barbarské říše a Frankové, počátky Francie a Anglie, Apeninský a Pyrenejský poloostrov, hospodářský a kulturní život)

6. Historický vývoj na území Čech a Moravy do 10. století (pravěk, Sámova říše, Velká Morava, počátky Přemyslovců, státní, kulturní a náboženský vývoj ve střední Evropě)

7. Vrcholný a pozdní středověk v západní Evropě (politická mapa, reconqista, 100letá válka, významné osobnosti, města, krize středověkého systému, gotika)

8. Střední Evropa v době přemyslovské (české země jako součást Svaté říše římské, nejdůležitější události 11. – 13. století, krize č. státu, poslední Přemyslovci, kultura)

9. Lucemburkové (od Jindřicha VII. a nástupu L. na český trůn do r. 1437, včetně husitství)

10. Věk poděbradský a jagellonský (doznívání husitství, české a středoevropské dějiny 15. a počátku 16. století, proměny hospodářského života, stavovský stát)

11. Evropa na prahu novověku (zámořské objevy a kolonizace, renesance a humanismus, střediska reformace, politické uspořádání Z Evropy do Vestfálského míru)

12. Vznik habsburské monarchie (nástup Habsburků, č. země v době předbělohorské a Třicetileté války, stavovská x absolutní monarchie, kultura a náboženství)

13. Absolutismus (formy a typy vlád, politická mapa Z Evropy 17. a 18. stol., baroko, klasicismus a osvícenství)

14. Sláva barokní Čechie (střední Evropa ve 2. pol. 17. a v 18. stol., osvícenské reformy)

15. Novověké revoluce (Nizozemí, Anglie, Francie včetně napoleonských válek)

16. Evropa vlastenců a občanů (politické dějiny od Vídeňského do Berlínského kongresu, vznik novodobých národů)

17. Střední Evropa v době industrializace (průmyslové revoluce, národní obrození, revoluční rok 1848, rozvoj sociální politiky)

18. František Josef I. a jeho doba (středoevropské dějiny 1848 – 1916, diferenciace politického života, dualismus, česko-německé napětí, kultura a společnost)

19. Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku a novověku (státní útvary na území Ruska do 19. století, Byzanc, Osmanská říše)

20. Amerika do roku 1918 (soupeření velmocí o kontinent, conquista, vznik a vývoj USA, dekolonizace Latinské Ameriky)

21. Cesta k Velké válce (kolonizace třetího světa, bloková politika, izolacionalismus, regionální konflikty před 1. světovou válkou, politický vývoj světa od Berlínského kongresu po Sarajevo 1914, společnost a kultura)

22. I. světová válka (příčiny, vývoj konfliktu, fronty, mírové konference, český odboj)

23. Svět v době meziválečné (výsledky Pařížské mírové konference, nové státní útvary, charakteristika hlavních velmocí, vývoj v demokratické části světa, cesta ke 2. válce)

24. Totalitní režimy 20. století (typologie, vývoj fašistických a komunistických režimů mezi světovými válkami, ale i ve 2. polovině 20. století – Německo, Itálie, Španělsko, SSSR, Čína, Korea…)

25. Meziválečné Československo (vznik a vývoj tzv. první republiky, politický, ekonomický a kulturní vývoj, krize, Mnichov, druhá republika)

26. II. světová válka (příčiny konfliktu a jeho vývoj, fronty, konference, český a československý odboj)

27. Západ - politický a hospodářský vývoj v demokratickém světě po II. světové válce (charakteristika velmocí, evropské integrace, dekolonizace, společnost a kultura)

28. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku (přehled dějin socialistických zemí, krize režimů, soupeření o tzv. třetí svět)

29. České a československé dějiny po roce 1945 (uspořádání po válce, odsun, rok 1948, politika KSČ, Pražské jaro, normalizace, Sametová revoluce, vznik ČR)

30. Historie mého regionu – z dějin Moravy a Brna