Předměty

Povinné předměty

Anglický jazyk

„OUR SCHOOL IS COOL“ hrdě hlásá naše školní tričko. Nejste-li si jisti, zda správně chápete tento slogan, možná právě naše hodiny angličtiny váš problém vyřeší. A třeba i nějaký ten složitější.

Biologie

V 1. - 4. ročníku je biologie v rozvrhu dvakrát týdně, což je dotace hodin, která je na jiných gymnáziích vzácná.

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura je maturitní předmět, který je vyučován ve všech ročnících gymnázia. Je to předmět povinný pro státní část maturitní zkoušky. Ve 4. ročníku mohou žáci rozšiřovat své znalosti a dovednosti ve volitelném předmětu Svět umění a literatury.

Chemie

Chemii učíme ve všech ročnících. Krom toho je možné si přibrat chemický seminář.....

Dějepis

Ve výuce dějepisu se zaměřujeme na historii moderní, neopomíjíme však ani stěžejní události starověku, středověku, novověku či dějin Brna a Moravy. 

Francouzský jazyk

Francouzština je volitelný cizí jazyk, který si žák vybírá od 1. ročníku. Vzhledem k tomu, že 99% zájemců o francouzštinu jsou úplní začátečníci,  začínáme s výukou od základu.

Fyzika

Proč se na gymnáziu učí fyzika? Abychom pochopili základní principy fungování světa kolem nás a nebáli se logicky přemýšlet. Myslím, že ve fyzice se učíme hodně věcí, které jsou ze života a můžeme je pak uplatnit.

Hudební výchova

Hudební výchovu mají studenti možnost absolvovat v prvních dvou letech studia. Alternativou je výtvarná výchova.

Informatika a výpočetní technika

Informatika jako povinný předmět v 1. a 2. ročníku 2 hodiny týdně. Ve 3. a ve 4. ročníku jako volitelný seminář.

Matematika

Na Mount Everest vyleze jen pár lidí, ale na Sněžku to zvládnete, když překonáte lenost. Učit se matematiku je trochu dřina a Einsteinů je jen pár, ale projdete-li obtížemi středoškolské matematiky, rozhled bude stát za to. Nahoru vás nedopravíme, jen ukážeme směr a dojít musíte sami.

Německý jazyk

Povinně volitelný druhý cizí jazyk s časovou dotací 3 hodiny týdně. Studenti jsou rozděleni do skupin podle úrovně na začátečníky a pokročilé. Od 2. ročníku je možnost si zvolit seminář Německá konverzace – 2 hodiny týdně. Po 4 letech studia dosáhnou studenti úrovně B1

Ruský jazyk

Ruský jazyk je povinně volitelný jazyk na začátku studia jako tzv. druhý jazyk. Vyučuje se podle zájmu uchazečů buď v jedné nebo dvou skupinách na ročník.

Tělesná výchova

Sportujeme na Elgartce? Ano Kde? Tělocvična, posilovna, v terénu na čerstvém vzduchu Jak často? 2 krát týdně Jakou formou? Zábavně, zážitkově. Nezapomínáme studenty seznamovat s poskytováním první pomoci.

Výtvarná výchova

Výtvarný obor navazuje svým obsahem a cíli na výtvarnou výchovu v základním vzdělávání. Vede žáka k tvořivému užívání prostředků vizuální kultury na úrovni osobních smyslových prožitků, vlastní sebereflexe a sociální interakce.

Základy společenských věd

Cílem našeho předmětu je zprostředkovat studentům vědomosti z oboru společenských věd a pomoci jim tak zorientovat se ve složitém společenském dění. Snažíme se rovněž rozvinout jejich dovednosti, zejména schopnost efektivní komunikace a kritického myšlení.

Zeměpis

Zeměpis se vyučuje v 1. až 3. ročníku 2 hodiny týdně. Ve 4. ročníku je možné si zvolit zeměpisný seminář.

Předmětové komise

Český jazyk

vedoucí: PaedDr. Soňa Cupáková

 • Český jazyk a literatura
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova

Anglický jazyk

vedoucí: Mgr. Rudolf Dostálek

 • Anglický jazyk
 • Anglická konverzace

Cizí jazyky

vedoucí: Mgr. Hana Naništová

 • Německý jazyk
 • Německá konverzace
 • Ruský jazyk
 • Ruská konverzace
 • Francouzský jazyk
 • Francouzská konverzace
 • Latina

Matematika, fyzika

vedoucí: RNDr. Lumír Svoboda

 • matematika
 • fyzika
 • matematický seminář
 • fyzikální seminář
 • matematické aplikace

Přírodovědné předměty

vedoucí: Mgr. Kamila Kučerová

 • biologie
 • chemie
 • zeměpis
 • přírodovědná cvičení
 • biologicko-chemický seminář
 • chemický seminář
 • biologický seminář
 • člověk a příroda

Společenskovědní předměty

vedoucí: Mgr. Petr Odstrčil

 • dějepis
 • základy společenských věd
 • dějepisná seminář
 • společenskovědní seminář
 • současný svět

Informatika

vedoucí: Ing., Mgr. Alena Eliášová

 • informatika výpočetní technika
 • základy programování

Tělesná výchova

vedoucí: Mgr. Jiří Weidenhöfer

Distanční výuka

Již od první vlny na jaře postupujeme jednotně s využitím školního prostředí Google Učebna (Classroom) a videokonferencí Google Meet, kombinujeme synchronní a asynchronní výuku. Rozvrh online hodin máme odstupňovaný podle opatření a odladěný ke spokojenosti žáků i vyučujících. Pravidelně zjišťujeme zpětnou vazbu od žáků i rodičů a to nám pomáhá se neustále zlepšovat.