Školní psycholožka

Mgr. Jana Šnajderová

jsnajderová@gymelg.cz
konzultace po domluvě

Konzultační hodiny pro studenty:

úterý 1.–2. hodina (012 hudebna)
čtvrtek 7.–8. hodina (012 hudebna)

Náplň činnosti školního psychologa:

 • odborné individuální konzultace klientům z řad žáků školy, jejich zákonných zástupců a pedagogů školy
 • depistáž a diagnostika žáků s výukovými a výchovnými problémy a žáků nadaných
 • řešení individuálních výchovných a výukových potíží žáků
 • individuální poradenské konzultace se zaměřením na osobní a vztahové problémy
 • realizace krizových intervencí pro žáky a pedagogické pracovníky
 • prevence psychických obtíží
 • spolupráce s výchovným poradcem při stanovení a poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané
 • diagnostika sociálního klimatu třídy, preferenčních skupin, pozice jedince v kolektivu
 • prevence školního neúspěchu, skupinová a individuální práce se žáky zaměřená na techniky a hygienu učení
 • spolupráce s ostatními pedagogy při řešení školní neúspěšnosti žáků, v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy
 • úzká spolupráce s ostatními členy školního poradenského pracoviště
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními