Přijímací zkoušky

V současné době je kapacita školy naplněna.

K 31. 5. 2023 8:00 h jsme přijali uchazeče do 200. místa, fyzicky máme všech 90 zápisových lístků. Pokud nikdo zápisový lístek neodnese, nebude možné v rámci autoremedury vyhovět již žádnému odvolání. Nestažená odvolání začínáme chystat k postoupení Krajskému úřadu JMK.

K 19. 5. 2023 budeme zatím přijímat uchazeče do 165. místa.

K 18. 5. 2023  jsme obdrželi 30 zápisových lístků. Na odvolání budeme v současné době obsazovat 60 míst.


Odvolaní budeme vyřizovat od 19. 5. 2023. Aktuální informace najdete průběžně zde.

Druhé kolo přijímacího řízení pořádat nebudeme.

Aktuální informace o volných místech na ostatních školách najdete na  http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/volna-mista-na-strednich-skolach-v-jihomoravskem-kraji-pro-skolni-rok-20202021 .

Výsledky přijímacího řízení po řádném termínu – 3. 5. 2023

Úřední hodiny pro odevzdání zápisového lístku a podání odvolání od 5. 5. 2023 v kanceláři školy

Pondělí

8:00 – 12:00

13:00 – 15:00

Úterý

8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Středa

8:00 – 12:00

13:00 – 15:00

Čtvrtek

8:00 – 12:00

13:00 – 15:00

Pátek

8:00 – 12:00

x

V jiný čas po domluvě na tel. čísle 545 216 871 nebo na emailu office@gymelg.cz.


INFORMACE O ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

(Zasláno na email zákonného zástupce 18. 4. 2023.)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny pod kódy, které jsou uvedeny na pozvánce k testům CERMATu jako evidenční číslo přihlášky,

u vrátnice školy od středy 3. 5. 2023 od 7:00 hodin

Na internetu budou výsledky k dispozici tentýž den nejpozději v 16 hodin.

Po telefonu výsledky nesdělujeme.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si bude moci vyzvednout zákonný zástupce uchazeče budově školy po předložení občanského průkazu. V tyto dny lze zároveň odevzdat zápisový lístek nebo podat odvolání proti nepřijetí ke studiu:

středa 3. 5. 2023 od 7 do 17 hodin

čtvrtek 4. 5. 2023 od 7 do 12 hodin.

Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně zaslána doporučeně poštou nebo datovou schránkou, byla-li uvedena v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci, se na poště ukládá 10 dnů a pak je považováno za doručené.


Pro přijaté

Součástí rozhodnutí o přijetí bude návratka (odevzdejte nejlépe současně se zápisovým lístkem), ve které si uchazeč zvolí 2. cizí jazyk, který chce na gymnáziu studovat (NEJ, FRJ, RUJ). Pokud vybraný jazyk již uchazeč studoval, uvede v návratce počet let výuky.

V případě, že má uchazeč zájem nastoupit od 1. září 2023 k výše uvedenému studiu, je nutno odevzdat zápisový lístek do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (nejpozději 18. 5. 2023). Na později dodané lístky nebude brán zřetel. V souladu s § 60a odst. 7 školského zákona, se při včasném nedodání zápisového lístku uchazeč vzdal práva být přijat za žáka školy.

Na zápisovém lístku je potřeba mít podpis uchazeče a zákonného zástupce!


Pro nepřijaté

Odvolání proti nepřijetí je možné podat v souladu s ustanovením § 60 odst. 19 školského zákona do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Důležité: Bez vyzvednutého rozhodnutí nelze podat odvolání!

Vzor odvolání proti nepřijetí s žádostí o autoremeduru (přijetí do naplnění kapacity školy na místa, která budou volná po odevzdání zápisových lístků) najdete na našich webových stránkách.

Odvolání budeme vyřizovat postupně podle pořadí ve výsledkové listině od 19. 5. 2023.


Dne 20. 3. 2023 byla pro uchazeče skládající PZ na GE zaslána pozvánka k PZ a na email zákonného zástupce níže uvedené informace. Cizinci - UK a žáci, kteří skládají zkoušku na jiné školy, měl text upraven.

Podáním přihlášky ke vzdělání – studiu bylo zahájeno správní řízení ve věci přijetí uchazeče (uchazečky) ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace, do 1. ročníku čtyřletého studia oboru vzdělávání 79–41–K/41 gymnázium, denní formy vzdělávání.

Součástí přijímacího řízení jsou jednotné testy v rámci jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středního vzdělávání.

Pozvánku obdrželi uchazeči v rámci přípravných odpolední v listinné podobě a byla též zaslána ze systému Certis zákonnému zástupci na emailový kontakt uvedený v přihlášce.

Organizace přijímacích zkoušek na GE 13. + 14. 4. 2023

Vstup do budovy bude umožněn pouze uchazečům od 7:45 h.

Zákonní zástupci nesmí vstupovat do budovy školy.

8:30 – 10:00 h test z matematiky 70 min + administrace

žáci s navýšením 25 % – do 10:20 h

žáci s navýšením 50 % – do 10:35 h

10:5012:10 h test z českého jazyka 60 min + administrace

žáci s navýšením 25 % – do 12:25 h

žáci s navýšením 50 % – od 11:05 do 12:50 h

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny pod kódy, které jsou uvedeny na pozvánce k testům CERMATu jako evidenční číslo přihlášky,

u vrátnice školy od středy 3. 5. 2023 od 7:00 h.

Na internetu budou výsledky k dispozici tentýž den nejpozději v 16 hodin.

Po telefonu výsledky nesdělujeme.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si bude moci vyzvednout zákonný zástupce uchazeče v kanceláři školy po předložení občanského průkazu

ve středu 3. 5. 2023 od 7 do 17 hodin

a ve čtvrtek 4. 5. 2023 od 7 do 12 hodin.

Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně zaslána doporučeně poštou nebo datovou schránkou, byla-li uvedena na přihlášce.

Od 3. 5. 2023 bude možné v úřední hodiny (budou zveřejněny na webových stránkách a v budově gymnázia) odevzdat zápisový lístek nebo podat odvolání proti nepřijetí.

Podrobné informace budou opět zaslány na email zákonného zástupce nejpozději 28. 4. 2023.

V úterý 2. 5. 2023 v době od 8 do 10 hodin lze podle § 38 správního řádu za účelem seznámení s podklady pro rozhodnutí nahlédnout do spisu uchazeče. V tento moment ještě nebudou známy výsledky přijímacího řízení, ani pořadí uchazečů. Lze pouze zkontrolovat, zda spis obsahuje všechny podklady pro vydání rozhodnutí.


Dne 9. 3. 2023 byla na email zákonného zástupce (uvedený v přihlášce) odeslána pozvánka na PŘÍPRAVNÁ ODPOLEDNE, níže uvedeného znění. Pokud jste pozvánku neobdrželi, napište na email psperkova@gymelg.cz.

Všechny uchazeče o studium, kteří k nám podali přihlášku ke studiu, srdečně zveme

NA DVĚ PŘÍPRAVNÁ ODPOLEDNE K CELOSTÁTNÍM TESTŮM

z českého jazyka a z matematiky, která se budou konat 20. 3. 2023 (pondělí) a 27. 3. 20223(pondělí) vždy 15 – 17 hodin v budově gymnázia.

Na přípravná odpoledne se nepřihlašuje (počítáme předběžně ze všemi).

Naši učitelé pro vás připravili test z matematiky a test z českého jazyka, který si zkusíte vypracovat do záznamového archu tak, jak to bude i u přijímacích zkoušek. Čas na vypracování přípravných testů bude pouze 60 minut (vždy od 15 do 16 hodin). V druhé hodině vám pak naši učitelé předvedou správné řešení a zodpoví vaše dotazy. Uchazeči si test budou opravovat sami.

Ve výjimečných případech, pokud se můžete dostavit pouze na jeden termín a chcete si vybrat mezi MAT a CJL (druhý test dostanete s sebou), napište na  email  ldalecka@gymelg.cz do úterý 14. 3. 2023 12 hodin.

Rozdělení do skupin (CJL, MAT) se dozvíte na místě v den konání. Dostavte se prosím s mírným předstihem do budovy školy vybaveni rýsovacími a psacími potřebami.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na Vás.

S pozdravem

Petra Šperková


Obdrželi jsme 323  přihlášek.


Příjem přiihlášek ukončen.

Podání přihlášek ke studiu od 1. 2. 2023 do 1. 3. 2023

Prosím dokládejte jen olympiády od okresního kola výše viz kritéria. Na přihlášce napište čitelně e-mail zákonného zástupce, na který budete dostávat aktuální informace o přijímacím řízení.

Na přihlášce nevyžadujeme zdravotní potvrzení.

Doručení poštou nebo datovou schránkou (ID školy: kihxguj)

Při zasílání poštou je nutné, aby přihláška byla nejpozději 1. 3. 2022 doručena škole.

V případě datové schránky nestačí na naskenované přihlášce podpis uchazeče – musí být ověřený (tzn. elektronický).

Doručení osobně – do kanceláře gymnázia v úřední hodiny.

Úřední hodiny pro podání přihlášek v kanceláři gymnázia

Po 8:00–12:00 h., 13:00–15:00 h.
Út 8:00–12:00 h., 13:00–17:00 h.
St 8:00–12:00 h., 13:00–15:00 h.
Čt 8:00–12:00 h., 13:00–15:00 h.
8:00–12:00 h.

Pokud Vám čas nevyhovuje, můžete se individuálně domluvit telefonicky na čísle 545 216 871 nebo e-mailem na office@gymelg.cz.


POZOR na dopravu v okolí Tomkova náměstí!

https://www.dpmb.cz/omezeni-prujezdu-pres-tomkovo-namesti-aktualizace-od-7-1-2023

V termínu 13. 1. – 30. 6. 2023  v ul. Provazníkova bude dopravní režim 2+2, nebude nadále možný průjezd vozidel z Dukelské tř. do ul. Valchařské ani v opačném směru. Zachován bude pouze průjezd MHD.


Srdečně zveme uchazeče a jejich rodiče na  ODPOLEDNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, která se uskuteční 9. 1. a 16. 1. 2023 od 15 do 18 hodin.

reklama na šalině


Základní informace

 • Budeme otevírat 3 třídy (90 uchazečů).
 • Název školy: Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace
 • Obor vzdělávání 79 – 41 – K / 41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium)
 • Přijímací zkoušky – pouze státem zadávané centrální testy z MAT a CJL (Cermat)
 • V přijímacím řízením zohledňujeme  pouze vybrané olympiády, nezohledňujeme žádné další školní ani mimoškolní aktivity.
 • Podrobná kritéria přijímací řízení najdete na záložce – Kritéria.
 •  9. 1. a 16. 1. 2023 od 15:00 do 18:00 hodin budeme pořádat dvě odpoledne otevřených dveří.
 • Pro uchazeče, kteří k nám podají přihlášku, budeme zdarma pořádat přípravná odpoledne v termínech 20. + 27. 3. 2023 (pondělí). Zde si budou uchazeči moci vyzkoušet testy nanečisto. Testy jsou originální, škola si je připravuje sama podle testů z minulých let. Na přípravná odpoledne se nepřihlašuje. Zákonný zástupce obdrží na email uvedený v přihlášce ke studiu pozvánku s podrobnými informacemi.
 • Z cizích jazyků nabízíme ANJ, FRJ, NEJ, RUJ a volitelnou latinu.
 • Více se o jednotlivých předěmtech najdete na https://www.gymelg.cz/studium/predmety a na záložce studium https://www.gymelg.cz/studium
 • Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Jak to chodí na Elgartce - video

Upozornění:  počet procent přijatých uchazečů z počtu přihlášených prezentovaných na festivalu vzdělávání a v katalogu SŠ je zavádějící.

 • V roce 2022 jsme obdrželi 301 přihlášek a přijali uchazeče do 194. místa (64 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 28 bodů a v testu z matematiky 25 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 65 bodů) a celkem za přijímací řízení 120 bodů.
 • V roce 2021 jsme obdrželi 309 přihlášek a přijali uchazeče do 181. místa (59 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 32 bodů a v testu z matematiky 23 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 62 bodů) a celkem za přijímací řízení 117 bodů.
 • V roce 2020 jsme obdrželi 352 přihlášek a přijali uchazeče do 201. místa (57 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 34 bodů a v testu z matematiky 27 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 68 bodů) a celkem za přijímací řízení 122 bodů.
 • V roce 2019 jsme obdrželi 263 přihlášek a přijali uchazeče do 181. místa (69 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 31 bodů a v testu z matematiky 20 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 57 bodů) a celkem za přijímací řízení 110 bodů.
 • V roce 2018 jsme obdrželi 253 přihlášek a přijali uchazeče do 182. místa (72 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 31 bodů a v testu z matematiky 13 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 57 bodů) a celkem za přijímací řízení 106 bodů.
 • V roce 2017 jsme obdrželi 323 přihlášek a přijali uchazeče do 189. místa (59 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 32 bodů a v testu z matematiky 25 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 62 bodů) a celkem za přijímací řízení 116 bodů.

Prezentace o škole