Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje zdarma poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. U nezletilého žáka je podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zákonného zástupce. Souhlasu není potřeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.

Informace a údaje o žácích a jejich rodičích jsou důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR). Poskytování poradenských služeb na školách je zapracováno do vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, která je jedním z prováděcích předpisů ke školskému zákonu. Důležitým právním předpisem, ze kterého vychází činnost ŠPP, je také vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Základní principy, zásady a cíle práce ŠPP:

  • poradenství a primární prevence jsou součástí každodenního života na naší škole
  • klíčovými osobami poradenského a preventivního působení jsou ředitelka školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé a učitelky
  • spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními, která poskytují metodickou podporu a intervenci
  • cílem ŠPP je zejména pomoc studentům, jejich rodičům i pedagogickému sboru v oblastech jako je zvládání nároků studia na našem gymnáziu, zvládání zátěže, stresu, poradenství v souvislosti s volbou další vzdělávací nebo profesní cesty, péče o studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence školní neúspěšnosti, podpora nadaných žáků, předcházení všem formám rizikového chování, podpora vzdělávání a socialního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí, ale i poradenství při řešení jakýchkoliv osobních, vztahových nebo rodinných obtíží. 

Vedoucím školního poradenského zařízení je ředitelka školy: Mgr. Petra Šperková 

Činnosti zajišťuje:

Výchovná poradkyně – Mgr. Hana Kratochvílová (hkratochvilova@gymelg.cz)

Školní metodik prevence – Mgr. Petr Odstrčil (podstrcil@gymelg.cz)

Školní psycholožka – Mgr. Jana Šnajderová (jsnajderova@gymelg.cz)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (pdf)