Školská rada

Výsledky voleb do školské rady 2021

Volební řád (pdf)

Členové školské rady

Mgr. Hana NANIŠTOVÁ- volena pedagogy
učitelka gymnázia, předsedkyně
e-mail: hnanistova@gymelg.cz

Ing. Kateřina Kalinová - jmenována Jm krajem
e-mail: katerinak@seznam.cz

Martin Gaideczka - jmenován Jm krajem
e-mail: gaideczka.martin@seznam.cz

Mgr. Martin Maleček- jmenován Jm krajem
e-mail: malecek.martin@sever.brno.cz

Ing. arch. Radovan Smejkal - volen rodiči a zletilými žáky
e-mail: radovan.smejkal@gmail.com

MUDr. Jitka Kočvarová - volena rodiči a zletilými žáky
e-mail: jitka.krizova@fnusa.cz

Ing. Tomáš Pyšný, Ph.D. - volen rodiči a zletilými žáky
e-mail: pysny@dekon.cz

Mgr. Ing. Alena Eliášová - volena pedagogy
učitelka gymnázia
e-mail: aelias@gymelg.cz

Mgr. Petr Odstrčil - volen pedagogy
učitel gymnázia
e-mail: podstrcil@gymelg.cz

Jednací řád

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /dále jen „školský zákon“/.

Článek 2

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.

Článek 3

Zasedání školské rady svolává předseda školské rady a v jeho nepřítomnosti kterýkoli z členů školské rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje školský zákon.

Článek 4

Program jednání navrhuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti ten člen školské rady, který svolal zasedání. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy. Program, podklady pro jednání školské rady, návrhy a připomínky musí být členům školské rady a řediteli gymnázia doručeny aspoň 10 dní před zasedáním školské rady v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Článek 5

Školská rada na začátku zasedání schvaluje navržený program a dále jedná podle něj. Nejprve vyhodnotí úkoly vyplývající z předchozích zasedání, poté projedná nové návrhy a připomínky.

Článek 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Článek 7

Zápis ze zasedání pořizuje pověřený člen školské rady a podepisuje předseda. Zápis obdrží kromě členů školské rady i ředitel gymnázia.

Článek 8

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zástupce studentů, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písm. b/ až d/ školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedených v § 168 odst. 1 písm. a/,e/,f/,g/ a h/ školského zákona. O schválení dokumentů uvedených v § 168 odst. 1 písm. b/ až d/ školského zákona rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednávání nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do jednoho měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Článek 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 10

Tento jednací řád byl schválen a nabývá účinnosti dnem 4. prosince 2014.

Mgr. Hana Naništová, předsedkyně školské rady