Kritéria pro přijetí

Kritéria přijímacího řízení  (mohou být do 31. 1. 2024 upravována)

Pro školní rok 2024/2025 budeme přijímat 3 třídy (88 žáků) čtyřletého studia oboru vzdělávání 
79–41–K/41 Gymnázium

Pro 1. kolo přijímacího řízení stanovujeme níže uvedená kritéria:

1. Kritérium 1 max. 28 bodů
2. Kritérium 2 max. 100 bodů
3. Kritérium 3 max. 10 bodů
Celkem max. 138 bodů

Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud v kritériu 2 získá za jednotlivé testy minimálně 15 bodů.

Výsledné pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového počtu získaných bodů.

V případě rovnosti bodů má přednost uchazeč s vyšším počtem bodů získaných v kritériu 2 za test z matematiky → za test z českého jazyka →  v kritériu 1 za lepší známku z  matematiky v 1. pololetí 9. třídy → za lepší známku z matematiky v  2. pololetí 8. třídy → za lepší známku z českého jazyka v 1. pololetí 9. třídy → za lepší známku z českého jazyka v 2. pololetí 8. třídy → v testu z matematiky za MA_D: úlohy ověřující dovednost aplikovat vědomosti při řešení nestandardních úloh a problémů → v testu z českého jazyka za ČJL_C: úlohy ověřující porozumění textu.  Vpřípadě rovnosti všech předchozích kritérií rozhoduje los.

Kritérium 1

Body budou přiděleny podle průměrů známek z devíti vybraných předmětů (CJL, MAT, FYZ, CHE, ANJ, DEJ, ZEM, přírodopis, občanská nauka) za 2. pololetí 8. třídy (v případě 2.pololetí 8. třídy ve školním roce 2019/2020 se započítává 1. pololetí 8. třídy) a 1. pololetí 9. třídy ZŠ nebo odpovídajících tříd víceleletých gymnázií dle následující tabulky:

Body 14 13 12 11 10 9 8 7
Horní hranice průměru (včetně) 1,10 1,21 1,32 1,43 1,55 1,66 1,77 1,88
Body 8 7 6 5 4 3 2 1
Horní hranice průměru (včetně) 1,77 1,88 1,99 2,10 2,21 2,32 2,43 2,55

Pokud není některý z výše uvedených předmětů ani jeho ekvivalent vyučován, počítá se průměr známek bez něj. Pokud je na vysvědčení jedinou známkou hodnocena skupina více uvedených předmětů, počítá se známka do průměru jedenkrát. Průměry se zaokrouhlují na dvě desetinná místa podle pravidel zaokrouhlování. Slovní hodnocení na vysvědčení musí být školou převedeno pro potřeby přijímacího řízení na známky.

Kritérium 2

Výsledky centrálně státem zadávaných testů CJL, MAT (organizuje CERMAT). Za jednotlivý test lze získat maximálně 50 bodů, celkem tedy 100 bodů. Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud v jednotlivých testech získá nejméně 15 bodů.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, který společně s přihláškou  doloží doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), budou v souladu s vyhláškou 27/2016 Sb. v platném znění upraveny podmínky pro konání přijímací zkoušky  podle tohoto doporučení a podle přiznaného stupně podpůrných opatření. V rámci 1. stupně podpůrných opatření se podmínky neupravují.

Uchazeči – cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona,  nekonají na žádost test z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem. Při výsledném hodnocení se použije tzv. redukované pořadí (bez výsledků testu CJL).

Uchazeči – cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (nutno tento status doložit k přihlášce), nekonají na žádost test z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, potřebná pro studium, bude ověřena pohovorem. Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Při výsledném hodnocení se použije tzv. redukované pořadí (bez výsledků testu CJL).

Kritérium 3

Hodnotí se účast a umístění v okresním, krajském, případně celostátním kole olympiád z českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka, francouzského jazyka, ruského jazyka, matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, dějepisu (výsledky lze ověřit na chces-soutezit.cz) konaných ve školním roce 2022/2023 a 2023/2024 (za každý školní rok zvlášť). Zohledňovány budou jen vyjmenované olympiády.

Pozn. Jiné olympiády, soutěže a aktivity nedokládejte.

Bodové ohodnocení výsledků ve vybraných olympiádách:

  • účast v městském nebo okresním kole: 1 b.
  • 1.– 3. místo v městském nebo okresním kole: 2 b.
  • účast v krajském kole: 3 b.
  • 1.– 6. místo v krajském kole: 4 b.
  • účast v celostátním kole: 5 b.
  • 1.– 6. místo v celostátním kole: 6 b.

Účast v olympiádě je hodnocena pouze za nejvyšší dosaženou úroveň (tzn. body za jednotlivé úrovně vypsané v bodovém ohodnocení se u stejné soutěže nesčítají!). Body z různých soutěží se sčítají maximální výše 10 bodů. Dosažené výsledky se dokládají kopií výsledkové listiny nebo kopií diplomu, které jsou ověřeny školou. Tyto doklady jsou součástí přihlášky na střední školu a je potřeba je doručit do 15. 4. 2024 ředitelce školy. Na později odevzdané doklady nebude brán zřetel.

V Brně dne  23. 11. 2023
Mgr. Petra Šperková
ředitelka školy