Kritéria hodnocení

Kritéria profilové části maturitních zkoušek z jazyků

Výsledné hodnocení tvoří ze 40 % písemná práce a ze 60 % ústní zkouška. Maturant získá maximálně 20 bodů za písemnou práci, 30 bodů za ústní zkoušku, celkem 50 bodů.

Hranice úspěšnosti dílčí zkoušky konané formou písemné práce

Dílčí zkoušku žák vykoná úspěšně, pokud dosáhne nejméně 40 % bodů.

Hranice úspěšnosti Maximální počet bodů
8 bodů 20 bodů

Hranice úspěšnosti dílčí zkoušky konané ústní formou

Dílčí zkoušku, konanou formou ústní zkoušky, vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne nejméně 40 % bodů.

Hranice úspěšnosti Maximální počet bodů
12 bodů 30 bodů

Hranice úspěšnosti profilové části maturitních zkoušek skládajících se z písemné a ústní části

Převod procent na známku (horní hranice intervalu v procentních bodech)

Hranice úspěšnosti 4 (dostatečný) 3 (dobrý) 2 (chvalitebný) 1 (výborný)
40 % 58 % 73 % 87 % 100 %

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 130 minut včetně času na volbu zadání. Kritéria hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož rozsah je 200 – 300 slov. Písemná práce trvá 100 minut včetně času na volbu zadání. Kritéria hodnocení maturitní zkoušky z cizího jazyka

Hodnocení písemné části maturitní zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise v době konání ústních zkoušek.