Maturita 2024

MATURITNÍ PŘEDMĚTY PRO MATURITU 2024

Na základě ustanovení § 78 a § 79 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji pro volbu předmětů u maturitní zkoušky v roce 2024 tato pravidla:

1. Společná část maturitní zkoušky

Žáci budou konat maturitní zkoušku 

 1. z českého jazyka a literatury
 2. z cizího jazyka nebo matematiky (cizí jazyk si mohou žáci vybrat z anglického jazyka, francouzského jazyka, německého jazyka nebo ruského jazyka)

2. Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek. Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Všechny ostatní zkoušky se budou konat ústní formou.

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 130 minut včetně času na volbu zadání. 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož rozsah je 200 - 300 slov. Písemná práce trvá 100 minut včetně času na volbu zadání.

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky 4 povinné zkoušky, lze 1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž platí pro 1 nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.

Povinné zkoušky:

Žáci si mají možnost vybrat z následující nabídky:

 1. Cizí jazyk – nutno vybrat, byla-li volena ve společné části matematika.
 2. Dějepis 
 3. Základy společenských věd
 4. Matematika – pokud nebyla zvolena ve společné části
 5. Chemie
 6. Biologie
 7. Zeměpis
 8. Fyzika 
 9. Informatika
 10. Dějiny umění

Nepovinné zkoušky:

Všechny předměty uvedené jako povinné.

Matematika rozšiřující konána formou didaktického testu - zajišťuje Cermat.

------------------------------------------------------------------------------

Přihlášku k maturitě musí žák podat třídnímu učiteli nejpozději 30. listopadu 2023. Třídní učitelé je  předají ředitelce školy do 1. 12. 2023.

 

V Brně dne 1. 9. 2023                                                           Mgr. Petra Šperková
                                                                                                             ředitelka školy

Ke stažení

bude aktualizováno

Seznam knih k maturitě z CJL (pdf)

Formulář pro seznam četby žáka (odt, pdf)

Maturitní témata v pdf: ANJ, NEJFRJRUJBIO, DEJ, FYZ, CHE, IVT, MAT, ZEM, ZSV, DEU

Katalogy požadavků pro společnou část maturitní zkoušky konanou formou didaktických testů (odkazy na stránky Cermat CJLANJNEJFRJRUJMAT).