Přijímací zkoušky

Informativní schůzka pro budoucí 1. ročníky

Srdečně zveme rodiče a budoucí žáky na informativní schůzku, která proběhne v budově gymnázia v pondělí 20. 6. 2022 od 16:30h. Prosím přijďte s předstihem. U prezence se budou rozdávat formuláře pro žáky.

Na schůzce se dozvíte základní informace o studiu, stravování, adaptačním kurzu, odpovíme na Vaše dotazy. Seznámíte se s třídními učiteli, vedením školy, výchovnou poradkyní a metodikem prevence.

V případě, že se nemůžete schůzky zúčastnit, zašleme Vám základní informace emailem.

Pozvánka včetně informace o rozdělení do tříd byla zaslána 10. 6. 2022 na email zákonného zástupce. 


Kapacita přijímaných uchazečů je naplněna.

Nevyřízená odvolání  byla předána odvolacímu orgánu.

Přijali jsme  uchazeče do 195. místa. 

Výsledky přijímacího řízení z náhradního termínu dne 18. 5. 2022.(pdf) 

Na odvolání jsme 17. 5. 2022 začali obsazovat 56 volných míst.


2. kolo přijímacího řízení konat nebudeme.

Volná místa na školách v JMK jsou průběžně aktualizována na www.jmskoly.cz


Úřední hodiny pro odevzdání zápisového lístku a podání odvolání
od 4. 5. 2022  do 30. 5. 2022 v kanceláři školy

Pondělí

8:00 – 12:00

13:00 – 15:00

Úterý

8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Středa

8:00 – 12:00

13:00 – 15:00

Čtvrtek

8:00 – 12:00

13:00 – 15:00

Pátek

8:00 – 12:00

x

V jiný čas po domluvě na tel. číslech: 545 216 871, 727 851 461.

INFORMACE O ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ke studiu budeme z řádného termínu přijímat 85 uchazečů.
Dvě místa musíme ponechat pro uchazeče, kteří byli řádně omluveni a budou konat přijímací zkoušky v  náhradním termínu.
Pro tři uchazeče cizince bude vytvořeno redukované pořadí bez hodnocení testu z  českého jazyka. V celkové hodnocení budou zařazeni do výsledkové listiny podle umístění v tomto redukovaném pořadí.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny pod kódy, které jsou uvedeny na pozvánce k testům CERMATu jako evidenční číslo přihlášky,

u vrátnice školy od pondělí 2. 5. 2022 od 7:00 h.

Na internetu budou výsledky k dispozici tentýž den nejpozději v 16 hodin.

Výsledky přijímacího řízení ze dne 2. 5. 2022.(pdf) 

Po telefonu výsledky nesdělujeme.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si bude moci vyzvednout zákonný zástupce uchazeče v budově školy po předložení občanského průkazu. V tyto dny lze zároveň odevzdat zápisový lístek nebo podat odvolání proti nepřijetí ke studiu:

pondělí 25. 2022 od 7 do 17 hodin

úterý 3. 5. 2022 od 7 do 12 hodin.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána doporučeně poštou nebo datovou schránkou, byla-li uvedena na přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci, se na poště ukládá 10 dnů a pak je považováno za doručené. Rozhodnutí o přijetí se nedoručuje.


PRO PŘIJATÉ

Součástí rozhodnutí o přijetí bude návratka (odevzdejte nejlépe současně se zápisovým lístkem), ve které si uchazeč zvolí 2. cizí jazyk, který chce na gymnáziu studovat (NEJ, FRJ, RUJ). Pokud vybraný jazyk již uchazeč studoval, uvede na návratce počet let výuky.
V případě, že má uchazeč zájem nastoupit od 1. září 2022 k výše uvedenému studiu, je nutno odevzdat zápisový lístek do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (nejpozději 16. 5. 2022). Na později dodané lístky nebude brán zřetel. V souladu s §60a odst. 7 školského zákona, se při včasném nedodání zápisového lístku uchazeč vzdal práva být přijat za žáka školy.


PRO NEPŘIJATÉ

Odvolání proti nepřijetí je možné podat v souladu s ustanovením § 60 odst. 19 školského zákona do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Vzor odvolání proti nepřijetí s žádostí o autoremeduru (přijetí do naplnění kapacity školy na místa, která budou volná po odevzdání zápisových lístků) najdete na našich webových stránkách www.gymelg.cz/prijimacky/odvolani.
Odvolání budeme vyřizovat postupně podle pořadí ve výsledkové listině od 17. 5. 2022.


V pátek 29. 4. 2022 v době od 8 do 10 hodin lze podle § 38 správního řádu za účelem seznámení s podklady pro rozhodnutí nahlédnout do spisu uchazeče. V tento moment ještě nebudou známy výsledky přijímacího řízení, ani pořadí uchazečů. Lze pouze zkontrolovat, zda spis obsahuje všechny podklady pro vydání rozhodnutí.V úterý 12. a 13. 4. 2022 se konají státem zadávané přijímací zkoušky. 
Prosím dostavte se dle pozvánky do budovy školy 7:45 - 8:15h. Vstup do budovy bude umožněn pouze uchazečům. Žádáme rodiče, aby do školy nevstupovali.


Dne 28. 3. 2022 proběhlo druhé přípravné odpoledne.

Dne 21. 3. 2022 proběhlo první přípravné odpoledne pro uchazeče. 


Dne 21. 3. 2022 byla na email zákonného zástupce zaslána  POZVÁNKA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  a podrobné informace k organizaci přijímacího řízení. Pozvánku a informace obdrželi uchazeči též v listinné podobě na přípravných odpoledních. Pokud jste pozvánku nebo informace neobdrželi, napište na psperkova@gymelg.cz.


Dne 11. 3. 2022 byla na email zákonného zástupce zaslána pozvánka  pro uchazeče o studium  na přípravná odpoledne, která se budou konat 21. a 28. 3. 2022 vždy od 15 do 17 hodin. Pokud jste pozvánku neobdrželi, napište na psperkova@gymelg.cz.


Obdrželi jsme 299 přihlášek ke studiu.


Základní informace

 • Budeme otevírat 3 třídy (87 uchazečů).
 • Název školy: Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace
 • Obor vzdělávání 79 – 41 – K / 41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium)
 • Přijímací zkoušky – pouze státem zadávané centrální testy z MAT a CJL (Cermat)
 • V přijímacím řízením zohledňujeme  pouze vybrané olympiády, nezohledňujeme žádné další školní ani mimoškolní aktivity.
 • Podrobná kritéria pro přijetí.
 • Pro uchazeče, kteří k nám podají přihlášku, budeme zdarma pořádat přípravná odpoledne v termínech 21. + 28. března 2022 . Zde si budou uchazeči moci vyzkoušet testy nanečisto. Testy jsou originální, škola si je připravuje sama podle testů z minulých let. Na přípravná odpoledne se nepřihlašuje. Zákonný zástupce obdrží na email uvedený v přihlášce ke studiu pozvánku s podrobnými informacemi.
 • Z cizích jazyků nabízíme ANJ, FRJ, NEJ, RUJ a volitelnou latinu.
 • Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Jak to chodí na Elgartce - video

Upozornění:  počet procent přijatých uchazečů z počtu přihlášených prezentovaných na festivalu vzdělávání a v katalogu SŠ je zavádějící.

 • V roce 2021 jsme obdrželi 309 přihlášek a přijali uchazeče do 181. místa (59 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 32 bodů a v testu z matematiky 23 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 62 bodů) a celkem za přijímací řízení 117 bodů.
 • V roce 2020 jsme obdrželi 352 přihlášek a přijali uchazeče do 201. místa (57 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 34 bodů a v testu z matematiky 27 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 68 bodů) a celkem za přijímací řízení 122 bodů.
 • V roce 2019 jsme obdrželi 263 přihlášek a přijali uchazeče do 181. místa (69 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 31 bodů a v testu z matematiky 20 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 57 bodů) a celkem za přijímací řízení 110 bodů.
 • V roce 2018 jsme obdrželi 253 přihlášek a přijali uchazeče do 182. místa (72 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 31 bodů a v testu z matematiky 13 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 57 bodů) a celkem za přijímací řízení 106 bodů.
 • V roce 2017 jsme obdrželi 323 přihlášek a přijali uchazeče do 189. místa (59 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 32 bodů a v testu z matematiky 25 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 62 bodů) a celkem za přijímací řízení 116 bodů.

Prezentace o škole