Výchovná poradkyně

Mgr. Hana Kratochvílová
hkratochvilova@gymelg.cz
tel: 545 32 12 22 – kabinet matematiky
konzultace po domluvě

Kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu v Brně:

www.pppbrno.cz
pracoviště Kohoutova 4, 613 00 Brno
telefon: 545 223 379 - 80
e-mail: kohoutova@pppbrno.cz 
Objednávání klientů na telefonním čísle 541 422 822 nebo prostřednictvím objednávacího formuláře

NÁPLŇ ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE:

 • vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost, připravuje návrhy na další péči o tyto žáky a sleduje jejich studijní výsledky
 • sleduje a vyhodnocuje účinnosti poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • při zajišťování podpůrných opatření spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními
 • poskytuje informace o činnostech poradenských zařízení a možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • pomáhá s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů
 • shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči a zajišťuje je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 • vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navrhovaná a realizovaná opatření
 • pomáhá se vzděláváním a sociálním začleňováním žáků z odlišného kulturního prostředí nebo s odlišnými životními podmínkami
 • poskytuje informační a poradenskou pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci žáků ve spolupráci s ostatními pedagogy (především třídními učiteli)
 • spolupracuje s ostatními pedagogy při řešení školní neúspěšnosti žáků
 • spolupracuje s ostatními pedagogy v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky
 • metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům školy
 • spolupracuje se školním metodikem prevence

INFORMACE O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH:

Kde najdete informace?

 • u výchovného poradce
 • na nástěnce ve druhém patře školy
 • na veletrhu GAUDEAMUS – vždy v listopadu
 • na webových stránkách:
  • www.VysokeSkoly.cz
  • www.atlasskolstvi.cz
  • www.msmst.cz/odkazy
  • www.scio.cz 
  • www.muni.cz – Masarykova univerzita v Brně
  • www.vfu.cz – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
  • www.vutbr.cz – Vysoké učení technické Brno
  • www.mendelu.cz – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno
  • www.jamu.cz – Janáčkova akademie múzických umění Brno
  • www.unob.cz – Univerzita obrany Brno
  • www.cuni.cz – Univerzita Karlova Praha
  • www.vse.cz – Vysoká škola ekonomická Praha