Hudební výchova

Charakteristika předmětu

Hudební obor vede žáka k porozumění hudebnímu umění. V tomto oboru se vzájemně propojují 3 okruhy činností - produkce, recepce a reflexe. Díky nim má žák možnost projevit se  jak v individuálních, tak skupinových aktivitách, seznámit se s různými formami hudby, postupně se naučit hudbu hodnotit. Součástí produkce je zdokonalení vokální, instrumentální a hudebně pohybové činnosti. Při recepci si žák prostřednictvím poslechových činností uvědomuje a ověřuje působení znějící hudby. Reflexe umožňuje komplexní interpretaci hudebního díla. Tato interpretace obnáší zařazování znějící hudby do uměleckého období, určování stylu, žánru, formy díla, vytváření hodnotících soudů, zabývání se zvláštnostmi přístupu k interpretaci hudebního díla. 

Časová dotace

Ročník                          1              2              3            4

Počet hodin                 2             2              0            0

Vyučující

PaedDr. Soňa Cupáková

Tematické plány pro 1. a 2. ročník

1. ročník

Září

Kulturní život v Brně, hudební tělesa, festivaly, osobnost Leoše Janáčka.

Základy hudební teorie – průběžně, hudební formy.

Říjen

Periodizace dějin evropské hudby. Vznik hudby a její podoba v pravěku.

Hlasová výchova, kultivace pěveckého projevu – průběžně.

Listopad

Nejstarší rozvinuté hudební kultury, hudba antického Řecka a Říma, židovská kultura, orientální podoby hudby.

Nauka o hudebních nástrojích. Rytmický výcvik – průběžně.

Prosinec

Evropská hudba v období rytmicko-monomelodickém, duchovní a světská jednohlasá píseň.

Zpěv jednohlasé písně lidové a umělé, kánony – průběžně. Koledy, pastorely.

Leden

Raný evropský vícehlas, ars antiqua, ars nova, renesanční polyfonie.

Nejstarší české hudební památky, písně doby husitské.

Únor

Vznik opery a její vývoj v 17. a 18. století, Florentská camerata.

Intonace – rozvoj intonačních dovedností.

Březen

Hudba v období baroka, hlavní představitelé  Itálie, Německa, Anglie a Francie.

Rozvoj instrumentálních dovedností – průběžně.

Duben

Hudba v období baroka v českých zemích. Nové hudební formy. 

Rozvoj poslechových dovedností.

Květen

Hudba v období klasicismu – 1. vídeňská škola, nové hudební formy, symfonie. 

Rozvoj poslechových dovedností.

Červen

Hudba nonartificiální – přehled hudebních směrů. Jazz – vývoj od 19. století, výrazné osobnosti. 

Shrnutí učiva.

2. ročník

Září

Opakování učiva 1. ročníku, český klasicismus, výrazné osobnosti, emigrace.

Hlasová výchova, rytmický výcvik – průběžně.

Říjen

Raný romantismus v písňové a klavírní tvorbě.

Odkaz ve výtvarném umění - průběžně.

Listopad

Novoromantismus, hudba programní, norská národní škola. 

Ruská hudba 19. století. Kultivace pěveckého projevu.

Prosinec

Romantická opera v Itálii, Francii a v Německu. 

Pastorely, J. J. Ryba – Česká mše vánoční.

Leden

Hudba národního obrození, skladatelské osobnosti – Smetana, Dvořák, Fibich. Národní divadlo. 

Další rozvoj poslechových dovedností.

Únor

Stylové tendence evropské hudby na přelomu 19. a 20. století, impresionismus, expresionismus,

2. vídeňská škola, neoprimitivismus. 

Březen

Hudební tendence v českých zemích. Skladatelé tzv. české moderny.

Malé divadelní formy, Osvobozené divadlo.

Duben

Podstata hudebního neoklasicismu a jeho vliv na tvorbu českých skladatelů.

Neofolklorismus, B. Martinů.

Květen

Vývojové tendence po 2. sv. válce – nové proudy, osobnosti.

Nonartificiální hudba, muzikál, filmová hudba.

Červen

Moderní populární hudba, pop music, hard rock, art rock a další styly.

Shrnutí učiva.

Učebnice a doporučená literatura (výběr)

Hostomská, A.: Průvodce operní tvorbou, Praha 1993

Navrátil, M.: Nástin vývoje evropské hudby 20. století, Ostrava 1996

Smolka, J. a kol.: Dějiny hudby, Praha 2001

Mertl, I.: Abeceda hudební nauky, Brno 1999

Zenkl, L.: ABC hudební nauky, Praha 2010

Bernstein, L.: O hudbě, Brno, 1996

Burrows, J.: Klasická hudba, Praha 2008

Učební texty (ukázka)

Hudba 2. poloviny 20. století (učivo 2. ročníku)

dochází k rušení dosavadního systému skládání hudby

vzniká soubor technik jak skládat hudbu

1. SERIÁLNÍ HUDBA 

od slova série 

navazuje na Schönberga – na dodekafonii

kompoziční technika  založená na uspořádání výšek, délek, dynamiky, barev…

maximálně organizovaná hudba

Benjamin Britten, Arvo Pȁrt, Alfred Schnittke…

2. ALEATORNÍ HUDBA 

od slova „alea“ = hrací kostka

reakce na seriální hudbu 

snaží se organizovanou hudbu změnit

skladba nemá nikdy konečný tvar

prostor pro interpreta, který hudbu může změnit

mírů volnosti určuje skladatel

skladby, hodně volné (skladba, kde je omezením jen časový limit)

jsou zapsány úseky v notách, interpret si může vybrat, v jakém pořadí je zahraje

skladba nemusí být zapsána notací, může být zapsána pomocí vlnovek…

vůdčí osobností tohoto přístupu byl Witold Lutosławski  (Benátské hry)

3. PUNKTUALISMUS

od slova punktum = bod, tón

skladbu netvoří motiv nebo téma, ale dlouhé osamocené tóny

nemá jasný začátek ani konec

tóny procházejí různými nástroji nebo se hrají v různých výškách

P. Boulez, K. Stockhausen, L. Nono  

4. TÉMBROVÁ HUDBA 

témbr = barva

barevný účinek hudby

podstatou není melodie nebo téma, ale to, aby byla barevná

barevnosti docílíme různými nástroji

hraje se na nástroje netradičním způsobem (např. na klavír, tyčky přímo na struny)

krajní polohy hlasu a nástrojů

různé druhy bicích nástrojů

klepání, pískání, skřípání

Gyorgy Sándor Ligeti

5. GRAFICKÁ HUDBA 

hudba není zapsána v notách, ale v „obrázcích“   

6. MINIMÁLNÍ HUDBA 

hudba je vystavěna na plochách, které se postupně pomalu obměňují

základem je krátký motiv, který se několikrát opakuje, nepatrně se obměňuje 

neobsahuje kontrasty, skoky

stereotyp 

Philip Glass – opera Einstein na pláži

Steve Reich – Different trains  

7. POČÍTAČOVÁ HUDBA   

vytváření počítačových zvuků

naprogramovaná podle pravidel  

8. ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA   

nashromáždí se zvuky, upravují se – zpomalení, zrychlení, spojují se, pouští se pozpátku

life music – life electronic – nahraný úsek se ještě dá měnit

9. KONKRÉTNÍ HUDBA

na rozdíl od tradiční vážné hudby, kde je základem pro realizaci  hudební myšlenky notace, je základem pro konkrétní hudbu "konkrétní" zvuk, se kterým je dále pracováno za použití nejrůznějších technik tak, aby odpovídal zamýšlenému charakteru v dané kompozici

Pierrre Schaffer, Iannis Xenalis

Hudební ukázky (odkazy na youtube)

Ukázka 1

Ukázka 2

Ukázka 3

 

Typ předmětu