Výtvarná výchova

Malování prsty

Výtvarný obor navazuje svým obsahem a cíli na výtvarnou výchovu v základním vzdělávání. Vede žáka k tvořivému užívání  prostředků vizuální kultury na úrovni osobních smyslových prožitků, vlastní sebereflexe a sociální interakce.

Náplň předmětu se skládá ze tří aktivit. A to z vlastní umělecké tvorby, kde se pracuje s obrazem, skulpturou, grafikou, designem, architekturou, uměleckou intervencí do krajiny a prostředí, akčním uměním, fotografií a novými médii. Dále z recepce v rovině vnímání uměleckých děl nebo jiných vizuálně znakových systémů z oblasti užitého umění, designu, módy, popřípadě utváření krajinného a městského prostředí. V rámci této aktivity se klade důraz na přímé setkávání s uměním (prezentace děl, výstavy, exkurze). Posledním druhem aktivit je interpretace vývoje výtvarného umění, kdy žák uplatní a porovnává vlastní zkušenost a zážitky s vybranými díly různých epoch a fází vývoje umění, a získá tak základní přehled o dějinách výtvarného umění.

Součástí výuky je také účast v různých projektech a soutěžích.

Tematické okruhy

Ukázky tvorby

Malba, kresba, grafika, objekty

Akce, body art 

Land art

Architektura, design

Fotografie

Studijní materiály a zdroje

Odehnalová Alena: Vybrané kapitoly z dějin kultury
Odehnalová Alena: Vybrané kapitoly z dějin kultury XX. století
Černá Marie: Dějiny výtvarného umění

 

Typ předmětu