Seminář

Autor: ldalecka, 14. 10. 2021
Ve dvou - až tříletém semináři obsáhnou 25 maturitních (státnicových) konverzačních celků. Důraz se klade na rozšíření slovní zásoby, aktivní používání moderního živého jazyka, na schopnost komunikace ve všech situacích bežného života osobního i profesionálního. Na základě autentických textů je student veden k vnímání citově zabarvených výpovědí a rozlišení krajových zvláštností, jako např. americká angličtina či rakouská němčina.
Autor: ldalecka, 14. 10. 2021

Seminář je určen zájemcům o biologii, fyziku a chemii.

Součástí biologické části jsou, kromě mikroskopování, také prezentace z oblasti zoologie a exkurze.

V rámci fyziky studenti řeší experimentální úlohy a diskutují o jevech každodenního života.

Chemická část postihuje všechny oblasti tohoto oboru včetně analytické a forenzní chemie. Věnujeme se také chemii v běžném životě (zubní pasty, léčiva atd.).

Autor: ldalecka, 14. 10. 2021

Cílem semináře je nejen prohloubení a systematizace poznatků z 1., 2. a 3. ročníku, ale především procvičení učiva. Budeme se snažit o včasné doplnění znalostí a dovedností potřebných k dalšímu studiu, k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ.

Budeme se zabývat tématy:

Autor: ldalecka, 14. 10. 2021
Cílem semináře je prohloubení a systematizace poznatků z obecné, anorganické, organické chemie, biochemie a makromolekulární chemie, které žáci získali v předchozích ročnících. Průběžně žáci zpracují jednotlivá témata, která jsou doplněna výkladem vyučujícího. Budeme se snažit o doplnění znalostí a dovedností potřebných k dalšímu studiu, k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ. Důraz je také kladen na aplikaci získaných znalostí při řešení problémů a testových úloh, na kultivaci ústního projevu, práci s literaturou. Probírané učivo je prokládáno procvičováním chemických výpočtů a názvosloví anorganické i organické chemie.
Autor: ldalecka, 14. 10. 2021
Seminář je určen pro zájemce o biologii a chemii, kteří si chtějí osvojit tyto přírodovědné předměty i po PRAKTICKÉ stránce, (tj. pozorování a experiment jako hlavní metoda). Oba předměty jsou v semináři zastoupeny víceméně rovnocenně. Biologická cvičení navazují na učivo v jednotlivých ročnících, od buňky rostlinné, fyziologie buňky,  přes pletiva až k nižším a vyšším rostlinám.
Autor: ldalecka, 14. 10. 2021
je určen pro maturanty z biologie a ty žáky, kteří chtějí dále studovat na VŠ, ve kterých biologii uplatní při studiu. Seminář je zaměřen jednak na opakování a systematizaci poznatků z biologie, jednak na prohloubení a rozšíření těchto poznatků zejména z obecné biologie, molekulární biologie a genetiky. Součástí předmětu jsou i praktická cvičení (mikroskopování), odborné besedy a přednášky a exkurze – Mendelianum, Anthropos.
Autor: ldalecka, 14. 10. 2021
Seminář je určen pro žáky, kteří mají zájmem zamířit hlouběji do tajů matematiky. V semináři si žáci upevňují a prohlubují znalosti z matematiky 1. a 2. ročníku. Získávájí nové vědomosti, jež mohou v dalších ročnících využít k lehčímu pochopení návazného učiva. Nedílnou součástí semináře jsou i příklady z praxe, jež pomáhají žákům aplikovat matematiku do skutečného života. Mezi probíraná témata patří výroková logika (jež je součástí příjmacích zkoušek na MU), matice a determinanty, algebraické nerovnice, konstrukční úlohy.
Autor: ldalecka, 14. 10. 2021
Tento seminář je určen studentům, kteří předpokládají studium a vysoké škole technického, přírodovědného, IT nebo ekonomického zaměření a samozřejmě i pro ty, které matematika zajímá.  Bude procvičeno a rozšířeno učivo 2. a 3. ročníku. Bude využíván matematický software Geogebra. Stěžejní kapitoly: funkce, rovnice, nerovnice, stereometrie, komplexní čísla Budou řešeny též úlohy ze sbírek ke státní maturitě.
Autor: ldalecka, 14. 10. 2021
První část semináře je věnována diferenciálnímu a integrálnímu počtu - což je část, která se v běžných hodinách nevyučuje. V další části si žák prohlubuje učivo matematiky probírané v 1–3. ročníku, opakuje k maturitě a připravuje se na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na vysokou školu. Důraz je kladen na systemizaci poznatků. Nedílnou součástí semináře je řešení komplexních úloh, tj. takových, k jejichž úspěšnému zvládnutí je potřeba propojit učivo z jednotlivých tematických celků probíraných během celého gymnaziálního studia. Po dohodě s žáky semináře jsou upřednostněny ty partie středoškolské matematiky, které jim během studia dělaly největší potíže.
Autor: ldalecka, 14. 10. 2021
Seminář je zaměřen na opakování, popř. prohloubení a zejména systematizaci doposud probraného učiva v hodinách fyziky. Je vhodný pro studenty, kteří uvažují o studiu na VŠ, na kterých je fyzika součástí studijních programů. V semináři budou také zohledněny požadavky těch studentů, kteří budou konat přijímací zkoušky na lékařských fakultách nebo se rozhodnou pro maturitní zkoušku v její profilové části. Důraz je proto kladen na řešení analogických úloh vhodných právě pro tento typ zkoušek.,/li>
Autor: ldalecka, 14. 10. 2021

1. pololetí:

Vybrané kapitoly a problémy z dějin psychologie. Forma práce: seznámení s teorií, samostatné prezentace studentů (důraz na rozvoj prezentačních dovedností, vyhledávání s zpracovávání informací).

2. pololetí:

Autor: ldalecka, 14. 10. 2021
Seminář je určen především těm žákům, kteří si zvolili ZSV jako maturitní předmět a rozhodli se pro studium některého společenskovědního oboru. První část semináře je věnována světovým náboženstvím (křesťanství, islám, ...) V další části se žák seznamuje s českou filozofií (Hus, Komenský, Patočka, Bělohradský, ...)
Autor: ldalecka, 14. 10. 2021
Seznámení s dějinami výtvarné a hudební kultury od pravěku po současnost a jejím vlivem na utváření evropské civilizace Práce se základními pojmy z teorie a dejin umění Rozvíjení schopnosti interpretovat vybraná díla a jejich vliv na společnost i individuální psychiku
Autor: ldalecka, 14. 10. 2021
Cílem DS je rozšířit, prohloubit, upevnit, systemizovat a zobecnit poznatky získané v hodinách dějepisu a příp. samostatným studiem. Seminář je určen všem zájemcům o historii, především ale těm, kteří uvažují o dějepise jako o maturitním předmětu či se rozhodují pro studium na humanitně orientované škole (filosofická, právnická, sociálněvědní a pedagogická fakulta). DS představuje jednu odpolední dvouhodinovku týdně, je možné si jej volit jako jednoletý ve 3. či 4. ročníku, nebo ho navštěvovat po oba ročníky. Obsah semináře 3. ročníku je zaměřen především na rozšíření učiva předmětu dějepis, probíraného ve 3.
Autor: ldalecka, 14. 10. 2021
Cílem první části semináře je zopakovat a prohloubit gymnaziální učivo z fyzické, hospodářské i regionální geografie. Tyto poznatky jsou dále doplněny o nejnovější zjištěné události a fakta. Výuka je rovněž obohacena speciální tématikou přímo související se studiem geografie na VŠ (včetně požadavků k přijímacím zkouškám). Dále je vykonáno několik praktických cvičení přímo v terénu. Studenti v průběhu prvního pololetí vypracují seminární práci věnovanou tématu, který si zvolí z předložené nabídky. Po dohodě s vyučujícím je možno nabídkové spektrum rozšířit o vlastní nové téma. Druhé pololetí je věnováno probírání a procvičování maturitních otázek.
Autor: ldalecka, 14. 10. 2021
Žáci si zopakují a rozšíří znalosti HTML a CSS formou většího projektu, aby pak mohli navázat tvorbou dynamických webových stránek. Seznámí se základy programování webových stránek na straně klienta v jazyce JavaScript i na straně serveru v jazyce PHP. Pracují na relativně dlouhodobých a komplexních úkolech, při jejichž řešení využijí téměř veškeré dříve probrané učivo. Seznámí se s problematikou internetových domén a jejich registrací, s webhostingovými službami, pomocí kterých publikují vlastní webové stránky. V průběhu celého roku si tak žáci postupně zopakují veškeré učivo informatiky a mají možnost zakončit studium maturitní zkouškou z tohoto předmětu.
Autor: ldalecka, 14. 10. 2021

Hlavním cílem je prohloubit znalosti algoritmizace z druhého ročníku a seznámit žáky s technikami strukturovaného i objektově orientovaného programování. Předmět rozvíjí logické myšlení, dovednosti v oblasti algoritmizace, žáci postupně pronikají do principů programování v jazyce Python, naučí se řešit základní i náročnější úlohy a vytvářet programy většího rozsahu.

Autor: ldalecka, 14. 10. 2021

V hodinách latinského jazyka se naučíme hravými metodami (Bingo, Activity, Quizlet, osmisměrky, křížovky, slovní kopaná) základy latinské gramatiky a