Dějepisný seminář – 3. a 4. ročník

  • Cílem DS je rozšířit, prohloubit, upevnit, systemizovat a zobecnit poznatky získané v hodinách dějepisu a příp. samostatným studiem.
  • Seminář je určen všem zájemcům o historii, především ale těm, kteří uvažují o dějepise jako o maturitním předmětu či se rozhodují pro studium na humanitně orientované škole (filosofická, právnická, sociálněvědní a pedagogická fakulta).
  • DS představuje jednu odpolední dvouhodinovku týdně, je možné si jej volit jako jednoletý ve 3. či 4. ročníku, nebo ho navštěvovat po oba ročníky.
  • Obsah semináře 3. ročníku je zaměřen především na rozšíření učiva předmětu dějepis, probíraného ve 3. ročníku (starověk, středověk, raný novověk, genealogie, religionistika, regionální dějiny).
  • Ve 4. ročníku je součastí semináře i práce s historickými pojmy, seznámení se základy historiografie, zkušebními testy na VŠ a procvičování maturitních témat.
  • V semináři je vytvořen prostor pro exkurze a přednášky v muzeu, knihovně a archívu, besedy s pamětníky či historiky, pro referáty, práci s prameny a historickou literaturou...
  • Nedílnou součástí předmětu je naučit se technice psaní odborné historické práce jak teoreticky, tak i prakticky vypracováním seminární práce, smyslem je naučit se pracovat s prameny a literaturou, seznámit se s co největším množstvím odborných textů na dané téma, vyslovení vlastních hypotéz, naučit se sestavit vědecký aparát, obhájit výsledky své prace...
Typ předmětu