Latina – 2. a 3. ročník

V hodinách latinského jazyka se naučíme hravými metodami (Bingo, Activity, Quizlet, osmisměrky, křížovky, slovní kopaná) základy latinské gramatiky a slovíčka.

Výuka je zaměřena na rozvoj jazykových dovedností a studentům výrazně pomáhá při výuce živých jazyků. Latina odkrývá etymologii (původ) mnohých slov nejen v románských jazycích (italštině, španělštině, francouzštině), ale také germánských (zejména v angličtině) a slovanských, včetně češtiny. Pro představu uvádím pár příkladů:

latinsky

italsky

francouzsky

anglicky

německy

polsky

česky

māter

madre

mere

mother

mutter

mać

matka

mēnsis

mese

mois

month

monat

miesiąc

měsíc

nox

notte

nuit

night

nacht

noc

noc

nāsus

naso

nez

nose

nase

nos

nos

novus

nuovo

nouveau

new

neu

nowy

nový

soror

sorella

sœur

sister

schwester

siostra

sestra

sōl

sole

soleil

sun

sonne

slońce

slunce

sāl

sal

sel

salt

salz

sól

sůl

vidua

vedova

veuve

widow

witwe

wdowa

vdova

V semináři se zaměřujeme na:

a) lékařskou terminologii:

 • manus, ūs, f. - ruka (např. „manikúra“ se skládá ze slov „manus“ = ruka + „cūra“ = péče)

 • pēs, pedis, m. - noha

 • oculus, ī, m. - oko

 • nāsus, ī, m. - nos (viz tabulka výše)

 • dēns, ntis, m. - zub

 b) právnickou terminologii:

 • ex offō (ex officiō) – z úřední povinnosti, nejčastěji používáno ve spojení obhájce ex offo, tedy obhájce ustanovený soudem z úřední povinnosti

 • contrā lēgem – proti zákonu, v rozporu se zákonem

 • corpus delictī věc doličná, věc získaná přímo z místa činu, mající schopnost sloužit jako důkaz o trestném činu

 • crīmen – zločin, vina, ale také obvinění, obžaloba (odtud české slovo kriminál, kriminálník)

 • culpa – vina, provinění, zavinění

 • dē factō ve skutečnosti, dle skutečnosti 

c) citáty:

 • Sciō mē nihil scīre“ (Sókratés) Vím, že nic nevím.

 • Dum spīrō, spērō“ (M. T. Cicero) Dokud dýchám, doufám.

 • Vēnī, vīdī, vīcī“ (C. I. Caesar) Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.

 • Audācem fortuna iūvat“ (P. V. Maro) Odvážnému štěstí přeje.

 • Errāre humānum est“ (L. A. Seneca) Chybovat je lidské.

 • Cogitō ergō sum“ (R. Descartes) Myslím, tedy jsem.

d) zkratky:

 • P. S. (Post Scriptum) – po napsaném

 • CV (Curriculum Vītae) – doslova „běh života“, životopis

 • RIP (Requiēscat In Pāce) – doslova „ať odpočívá v pokoji“ 

e) mytologii:

 • četba mytologických příběhů z knihy Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky

 • překlad komiksů s mytologickou tématikou s použitím slovníku

 • filmy s antickou tématikou 

f) latinu kolem nás:

 • Invia (skládá se ze slov „in“= v, na + „via“= cesta) – cestovní kancelář s názvem „na cestě“

 • Festina (festinō,āre – pospíchat) – hodinky s názvem „pospíchej“

 • Audi (audiō, īre – poslouchat) – auto s názvem „poslouchej“

 

Typ předmětu