Chemický seminář – 4. ročník

  • Cílem semináře je prohloubení a systematizace poznatků z obecné, anorganické, organické chemie, biochemie a makromolekulární chemie, které žáci získali v předchozích ročnících. Průběžně žáci zpracují jednotlivá témata, která jsou doplněna výkladem vyučujícího.
  • Budeme se snažit o doplnění znalostí a dovedností potřebných k dalšímu studiu, k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ.
  • Důraz je také kladen na aplikaci získaných znalostí při řešení problémů a testových úloh, na kultivaci ústního projevu, práci s literaturou.
  • Probírané učivo je prokládáno procvičováním chemických výpočtů a názvosloví anorganické i organické chemie. Učivu probíranému v CH3 se budeme věnovat jen okrajově.
  • V případě zájmu žáků lze zařadit řešení problémových úloh z přijímacích zkoušek na vysoké školy.

Seminář navazuje na chemický seminář ve třetím ročníku.

Typ předmětu