Matematický seminář – 4. ročník

  • První část semináře je věnována diferenciálnímu a integrálnímu počtu - což je část, která se v běžných hodinách nevyučuje.
  • V další části si žák prohlubuje učivo matematiky probírané v 1–3. ročníku, opakuje k maturitě a připravuje se na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na vysokou školu. Důraz je kladen na systemizaci poznatků. Nedílnou součástí semináře je řešení komplexních úloh, tj. takových, k jejichž úspěšnému zvládnutí je potřeba propojit učivo z jednotlivých tematických celků probíraných během celého gymnaziálního studia.
  • Po dohodě s žáky semináře jsou upřednostněny ty partie středoškolské matematiky, které jim během studia dělaly největší potíže.
Typ předmětu