Povinný

Autor: ldalecka, 13. 10. 2021

Cílem našeho předmětu je zprostředkovat studentům vědomosti z oboru společenských věd a pomoci jim tak zorientovat se ve složitém společenském dění. Snažíme se rovněž rozvinout jejich dovednosti, zejména schopnost efektivní komunikace a kritického myšlení.
Učíme je třídit a prezentovat informace, pracovat v týmu a nacházet konstruktivní řešení komunitních problémů s ohledem na globální souvislosti. 

Náš program je následující:

První ročník

Seznamujeme studenty se základními principy fungování státu, demokracie, politiky a mezinárodního prostředí. Rovněž pak analyzujeme základní pojmy etiky a práva, což lze vnímat jako přípravu k základním právním odvětvím probíraným ve druhém ročníku.

Autor: ldalecka, 13. 10. 2021

Sportujeme na Elgartce? Ano

Kde? Tělocvična, posilovna, v terénu na čerstvém vzduchu

Jak často? 2 krát týdně

Jakou formou? Zábavně, zážitkově. Nezapomínáme studenty seznamovat s poskytováním první pomoci.

S kým? Mgr. Miiroslav Wolf, Mgr. Kamila Kučerová, Mgr. Lukáš Wolf, Mgr. Jiří Weidenhöfer, Ing., Mgr. Alena Eliášová, Mgr. Markéta Slováčková

 

Autor: ldalecka, 13. 10. 2021

Výtvarný obor navazuje svým obsahem a cíli na výtvarnou výchovu v základním vzdělávání. Vede žáka k tvořivému užívání  prostředků vizuální kultury na úrovni osobních smyslových prožitků, vlastní sebereflexe a sociální interakce.

Autor: ldalecka, 13. 10. 2021
Charakteristika předmětu

Hudební obor vede žáka k porozumění hudebnímu umění. V tomto oboru se vzájemně propojují 3 okruhy činností - produkce, recepce a reflexe. Díky nim má žák možnost projevit se  jak v individuálních, tak skupinových aktivitách, seznámit se s různými formami hudby, postupně se naučit hudbu hodnotit. Součástí produkce je zdokonalení vokální, instrumentální a hudebně pohybové činnosti. Při recepci si žák prostřednictvím poslechových činností uvědomuje a ověřuje působení znějící hudby. Reflexe umožňuje komplexní interpretaci hudebního díla.

Autor: ldalecka, 13. 10. 2021

Ve výuce dějepisu se zaměřujeme na historii moderní, neopomíjíme však ani stěžejní události starověku, středověku, novověku či dějin Brna a Moravy. 

1. ročníku se po nezbytném připomenutí klíčových událostí starších dějin zabýváme především „dlouhým“ 19. stoletím a kořeny současné společnosti. Ve 2. roce studia se věnujeme 20. století a ve 3. ročníku vybraným událostem českých dějin a starověku.

Autor: ldalecka, 13. 10. 2021

Zeměpis se vyučuje v 1. až 3. ročníku 2 hodiny týdně. Ve 4. ročníku je možné si zvolit zeměpisný seminář.

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA SLAVÍ ÚSPĚCH!

Autor: bhavirova, 13. 10. 2021
*/ /*-->*/ slides.length-1) {slideIndex = 1} if (n < 1) {slideIndex = slides.length-1} for (i = 0; i < slides.length; i++) { slides[i].style.display = "none"; } slid //-->
Autor: ldalecka, 13. 10. 2021

RUSKÝ JAZYK – kontakt: bpopovova@gymelg.cz

CHARAKTERISTKA PŘEDMĚTU

Ruský jazyk je povinně volitelný jazyk na začátku studia jako tzv. druhý jazyk. Vyučuje se podle zájmu uchazečů buď v jedné nebo dvou skupinách na ročník.

Autor: ldalecka, 13. 10. 2021

Francouzština je volitelný cizí jazyk, který si žák vybírá od 1. ročníku. Vzhledem k tomu, že 99% zájemců o francouzštinu jsou úplní začátečníci,  začínáme s výukou od základu.

Autor: ldalecka, 13. 10. 2021

VEDOUCÍ SEKCE: Mgr. Daniela Emmertová - kontakt: demmertova@gymelg.cz

- povinně volitelný druhý cizí jazyk s časovou dotací 3 hodiny týdně

- učebnice SUPER! 1, 2, 3 – vytvořená přímo pro české středoškoláky, nakladatelství HUEBER

- od 2. ročníku je možnost si zvolit seminář Německá konverzace – 2 hodiny týdně

- studenti jsou rozděleni do skupin podle úrovně na začátečníky a pokročilé

- je to jeden z volitelných maturitních předmětů - po 4 letech studia dosáhnou studenti úrovně B1

Autor: ldalecka, 13. 10. 2021
1. ročník

Dvě hodiny chemie týdně, probíráme obecnou a anorganickou chemii. Laboratorní cvičení z chemie se střídá s biologií a fyzikou (každy z předmětů, tedy i chemie, vychází jednou za šest týdnů).

2. ročník

Dvě hodiny chemie týdně, probíráme převážně anorganickou a organickou chemii.> Volitelné přírodovědné cvičení - chemie se střídá s biologií a fyzikou (každý z předmětů, tedy i chemie, vychází jednou za tři týdny).

Autor: ldalecka, 13. 10. 2021

S touto oblíbenou a k bádání inspirující vědou, jež rozvíjí přírodovědnou gramotnost, se studenti na našem gymnáziu setkávají v průběhu celého studia.

V 1. - 4. ročníku je biologie v rozvrhu dvakrát týdně, což je dotace hodin, která je na jiných gymnáziích vzácná:

1. ročník 2. ročník

OBECNÁ BIOLOGIE

BOTANIKA

PROTOZOOLOGIE

ZOOLOGIE

Autor: ldalecka, 13. 10. 2021

„OUR SCHOOL IS COOL“ hrdě hlásá naše školní tričko. Nejste-li si jisti, zda správně chápete tento slogan, možná právě naše hodiny angličtiny váš problém vyřeší. A třeba i nějaký ten složitější.

Jak často se učí? 

Prváci se s angličtinou setkávají čtyřikrát, vyšší ročníky pak třikrát za týden. Jedna hodina týdně ve 2. a 3. ročníku patří americkému rodilému mluvčímu. Kdo by rád víc, může si v rámci volitelných seminářů vybrat anglickou konverzaci a má týdně hodin pět.

Autor: ldalecka, 13. 10. 2021

Na Mount Everest vyleze jen pár lidí, ale na Sněžku to zvládnete, když překonáte lenost. Učit se matematiku je trochu dřina a Einsteinů je jen pár, ale projdete-li obtížemi středoškolské matematiky, rozhled bude stát za to. Nahoru vás nedopravíme, jen ukážeme směr a dojít musíte sami.

Na cestě ke zvládnutí matematiky vám mohou pomáhat (rozuměj VYUČUJÍCÍ):

RNDr. Lumír Svoboda - vedoucí sekce, na něj se můžete obracet s dotazy (lsvoboda@gymelg.cz):
Mgr. Lenka Dalecká
RNDr. Jarmila Elbelová, Ph.D.
Mgr. Barbora Havířová, Ph.D.
Mgr. Petra Holzbecherová
Mgr. Hana Kratochvílová
Mgr. Tamara Lorencová
Mgr. Dagmar Sedláčková
Mgr. Petra Šperková