Volitelné předměty

Historická geografie DZ4 (dříve současný svět)

Cílem tohoto předmětu je prohloubení znalostí novodobých dějin ve spojení s územními změnami na mapě, tedy odborně tzv. historická geografie. Úvodní hodiny jsou zaměřeny na historické názvy a historické souvislosti jednotlivých území střední Evropy. Probíraná látka je také (dle časových možností) doplněna o nové poznatky z období II. sv. války a tzv. "studené války". Součástí předmětu jsou také novodobé geopolitické a náboženské konflikty světa.

Svět literatury a umění SU4

 • Předmět je zaměřen na interpretaci vybraných literárních, výtvarných, hudebních a filmových děl s přihlédnutím k uměleckohistorickému kontextu.
 • Důraz bude kladen především na analýzu uměleckého i neuměleckého textu.
 • Jejich výběr bude přizpůsoben potřebám studentů vzhledem k ústní časti maturity z ČJL.
 • Práce se realizuje prostřednictvím společných i samostatných interpretačních cvičení, referátů stylistických úloh.
 • Předmět je koncipován tak, aby rozvíjel individuální schopnosti studenta využitelné u maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury i dějin umění a zároveň rozšiřoval kulturní přehled potřebný pro budoucí studium humanitních oborů.

Člověk a příroda BI4

 • Biologie mikroorganizmů
 • Orgány a orgánové soustavy živočichů z hlediska jejich evolučního a ontogenetického původu, fyziologie živočichů
 • Etologie živočichů
 • Kontrolní a řídící systémy lidského těla
 • Fylogeneze a ontogeneze člověka (antropologie, zárodečný vývoj)
 • Ekologie rostlin, živočichů a člověka

Matematické aplikace MA4

Logo předmětu
 • Předmět je určen studentům se zájmem o matematiku a její využití v jiných oborech.
 • Obsahem předmětu budou kapitoly, které se nevešly do základního kurzu matematiky (teorie grafů, finanční matematika, historie matematiky, komplexní čísla a fraktály) nebo ty, na jejichž přesah do jiných vědních oborů není běžně dostatek času (prostorová představivost, funkční myšlení, logika)
 • Je využíván matematický software a on-line matematické nástroje na internetu.
 • Součástí předmětu je opakování ke státní maturitě z matematiky a procvičování příkladů z TSP (analytické myšlení, numerické myšlení, symbolické myšlení, prostorová představivost).