Volitelné semináře

Biologicko-chemický seminář – 3. ročník

Seminář je určen pro zájemce o biologii a chemii, kteří si chtějí osvojit tyto přírodovědné předměty i po PRAKTICKÉ stránce, (tj. pozorování a experiment jako hlavní metoda).

Biologický seminář – 4. ročník

je určen pro maturanty z biologie a ty žáky, kteří chtějí dále studovat na VŠ, ve kterých biologii uplatní při studiu. Seminář je zaměřen jednak na opakování a systematizaci poznatků z biologie, jednak na prohloubení a rozšíření těchto poznatků zejména z obecné biologie, molekulární biologie a genetiky.

Chemický seminář – 4. ročník

Cílem semináře je prohloubení a systematizace poznatků z obecné, anorganické, organické chemie, biochemie a makromolekulární chemie, které žáci získali v předchozích ročnících. Průběžně žáci zpracují jednotlivá témata, která jsou doplněna výkladem vyučujícího. Seminář navazuje na chemický seminář ve třetím ročníku.

Chemický seminář – 3. ročník

Cílem semináře je nejen prohloubení a systematizace poznatků z 1., 2. a 3. ročníku, ale především procvičení učiva. Budeme se snažit o včasné doplnění znalostí a dovedností potřebných k dalšímu studiu, k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ. Na seminář navazuje seminář ve čtvrtém ročníku.

Dějepisný seminář – 3. a 4. ročník

Cílem DS je rozšířit, prohloubit, upevnit, systemizovat a zobecnit poznatky získané v hodinách dějepisu a příp. samostatným studiem.

Dějiny umění – 3. a 4. ročník (dvouletý)

Seznámení s dějinami výtvarné a hudební kultury od pravěku po současnost a jejím vlivem na utváření evropské civilizace.

Fyzikální seminář – 4. ročník

Seminář je zaměřen na opakování, popř. prohloubení a zejména systematizaci doposud probraného učiva v hodinách fyziky. Je vhodný pro studenty, kteří uvažují o studiu na VŠ, na kterých je fyzika součástí studijních programů.

Informatika – základy programování (tvorba webu) – 4. ročník

Seminář je určen žákům, kteří si chtějí vytvořit vlastí dynamické webové stránky, umístit je na některý webový server a seznámit se se základy programování ve skriptovacích jazycích JavaScript a PHP. Zejména je určen zájemcům o konání maturitní zkoušky z informatiky a o studium na vysokých školách se zaměřením na IT a na technických školách.

Informatika – základy programování – 3. ročník

Seminář je určen pro žáky, kteří chtějí rozvinout své logické myšlení a seznámit se se základy algoritmizace a programování v jazyce Python. Je určen zejména studentům, kteří předpokládají studium na vysokých školách se zaměřením na IT, na technických školách a školách ekonomicko-informačního zaměření, ale i těm, kteří mají jen chuť si sami vytvořit nějakou funkční aplikaci. Absolvování semináře je žádoucí pro konání maturitní zkoušky z informatiky.

Jazykové konverzace – 2. až 4. ročník

Ve dvou - až tříletém semináři obsáhnou 25 maturitních (státnicových) konverzačních celků. Důraz se klade na rozšíření slovní zásoby, aktivní používání moderního živého jazyka, na schopnost komunikace ve všech situacích bežného života osobního i profesionálního.

Latina – 2. a 3. ročník

V hodinách latinského jazyka se naučíme hravými metodami (Bingo, Activity, Quizlet, osmisměrky, křížovky, slovní kopaná) základy latinské gramatiky a slovíčka. Výuka je zaměřena na rozvoj jazykových dovedností a studentům výrazně pomáhá při výuce živých jazyků.

Matematický seminář – 2. ročník

Seminář je určen pro žáky, kteří mají zájmem zamířit hlouběji do tajů matematiky. V semináři si žáci upevňují a prohlubují znalosti z matematiky 1. a 2. ročníku. Získávájí nové vědomosti, jež mohou v dalších ročnících využít k lehčímu pochopení návazného učiva. Nedílnou součástí semináře jsou i příklady z praxe, jež pomáhají žákům aplikovat matematiku do skutečného života.

Matematický seminář – 3. ročník

Tento seminář je určen studentům, kteří předpokládají studium a vysoké škole technického, přírodovědného, IT nebo ekonomického zaměření a samozřejmě i pro ty, které matematika zajímá. 

Matematický seminář – 4. ročník

První část semináře je věnována diferenciálnímu a integrálnímu počtu - což je část, která se v běžných hodinách nevyučuje. V další části si žák prohlubuje učivo matematiky probírané v 1–3. ročníku, opakuje k maturitě a připravuje se na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na vysokou školu.

Přírodovědné cvičení – 2. ročník

Seminář je určen zájemcům o biologii, fyziku a chemii.

Společenskovědní seminář – 3. ročník

Vybrané kapitoly a problémy z dějin psychologie. Etika. Sociologie.

Společenskovědní seminář – 4. ročník

Seminář je určen především těm žákům, kteří si zvolili ZSV jako maturitní předmět a rozhodli se pro studium některého společenskovědního oboru.

Zeměpisný seminář – 4. ročník

Cílem první části semináře je zopakovat a prohloubit gymnaziální učivo z fyzické, hospodářské i regionální geografie. Tyto poznatky jsou dále doplněny o nejnovější zjištěné události a fakta. Výuka je rovněž obohacena speciální tématikou přímo související se studiem geografie na VŠ (včetně požadavků k přijímacím zkouškám). Dále je vykonáno několik praktických cvičení přímo v terénu.